Simpozij Obdobja 39

SLOVENŠČINA – DISKURZI, ZVRSTI IN JEZIKI MED IDENTITETO IN FUNKCIJO

Ljubljana, 18.–20. november 2020

 

Program 39. simpozija Obdobja

 

Pomembni datumi

Opis Datum
Prijava na simpozij 10. 2. 2020
Obvestilo o sprejetju prijavljene teme 20. 2. 2020
Oddaja prispevka (do 20.000 znakov s presledki) 15. 5. 2020
Recenzentski postopek 15. 5.–15. 6. 2020
Obvestilo o recenzentski oceni 5. 7. 2020
Oddaja končne (popravljene) različice prispevka 20. 7. 2020
Obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program 25. 9. 2020
Plačilo kotizacije 10. 11. 2020
Simpozij 18.–20. 11. 2020

Splošne informacije

 • Vabilo

  Vabimo vas, da se udeležite 39. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, ki bo potekal od 18. do 20. novembra 2020 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Razmerja med jeziki, jezikovnimi zvrstmi in diskurzi se v slovenskem prostoru v zadnjih desetletjih bistveno spreminjajo. Med družbenimi procesi, ki vplivajo na spreminjanje jezikovne prakse, velja omeniti predvsem na eni strani globalizacijo z zavestjo o večkulturnosti, s katero se ne srečujemo zgolj na medjezikovni, temveč tudi na znotrajjezikovni ravni, in na drugi strani vedno večjo spremenljivost individualnih in kulturnih življenjskih prostorov in stilov, značilno za t. i. postmoderno družbo (prim. z Ule Nastran).

  Če se je torej posameznika tradicionalno razumelo kot pripadnika določene družbene skupine, ki ga je opredeljevala kot govorca zanjo značilne različice slovenščine, je danes vse močnejša zavest o tem, da je posameznik sočasno član številnejših in raznovrstnih družbenih (starostnih, poklicnih, interesnih, geografskih …) skupin. Te skupine se konstruirajo tudi prek značilnih govoric, ki v določenih vlogah in kontekstih postajajo identitetno sidro njihovih članov. Spreminjanje in spremenljivost jezikovnega okolja, v katerem se na nove načine srečujejo različni jeziki, v katerem različne zvrsti stopajo na področja, ki so bila tradicionalno opredeljena kot prostor knjižnega jezika, ter v katerem se pojavljajo novi diskurzi in zvrsti, tako od »tradicionalnih« kot od »novih« govoric družbenih skupin zahtevata vzpostavljanje, potrjevanje ali preurejanje medsebojnih razmerij, od posameznika pa vedno večjo občutljivost za izbiro ustreznega jezika, zvrsti in diskurza v raznovrstnih kontekstih.

  Izbira zvrsti in diskurza v posameznem govornem položaju tudi v sodobnem govornem okolju seveda ni naključna, saj je sodba o tem, katere zvrsti in diskurzi so ustrezni in kateri elementi so sprejemljivi oz. pričakovani znotraj izbranih različic, odvisna od medsebojnih, sistemsko, kulturno in družbeno vzpostavljenih razmerij. Vendar se za razumevanje teh razmerij, kot opozarjajo Skubic, Bergoč, Kalin Golob, Mikolič, Tivadar idr., govorci ne morejo več opreti zgolj na tradicionalne opise jezika kot sistema, po katerem se hierarhično prikazane socialne zvrsti shematsko povezujejo s funkcijskimi (Bergoč, Škiljan). Kakšna bo jezikovna podoba govorčeve izjave, je namreč odvisno tudi od tega, katera od njegovih vlog in identitet (poklicna, geografska, interesna, spolna …) bo v določenem položaju prevladujoča, kar je odvisno od številnih kontekstualnih dejavnikov (Crystal).

  Da bi zajeli sodobno jezikovno okolje, je torej treba na jezikovno dejavnost pogledati kot na dejavnost, umeščeno v družbeni, politični in kulturni kontekst, oz. v njej videti kulturno in družbeno prakso, ki ima toliko kot s kodom in veščinami opraviti z ideologijami, identitetami in vrednotami (Graff, Vendramin, Kramsch). Ali, povedano z drugimi besedami – če želimo opisati, vrednotiti in sooblikovati sodobno jezikovno situacijo ter govorcu ponuditi oporo pri orientaciji v spreminjajočem se jezikovnem prostoru, je treba upoštevati tako funkcijske kot identitetne oz. simbolne razsežnosti (Bergoč).

  V razpravah v okviru simpozija Obdobja bomo zato na novo pretresli razmerja med diskurzi, zvrstmi in jeziki v sodobnem slovenskem jezikovnem prostoru. Razmislek o tem, kako govorci z izbiro izražajo svojo identiteto in uresničujejo različne funkcije, pa bomo umestili na tipična področja osebnega, delovnega, uradnega in javnega življenja. S tem bomo predstavili jezikovno dogajanje in pojave umestili v širši okvir, hkrati pa govorcem ponudili izhodišča za kritično izbiro jezikov, diskurzov in zvrsti.

  izr. prof. dr. Jerca Vogel, predsednica 39. simpozija Obdobja

 • Tematska področja

  1. SLOVENŠČINA V MEDIJIH (razmerje med slovenščino in drugimi jeziki ter med knjižnim jezikom in drugimi zvrstmi; pomen identitete in prevladujoče funkcije pri govorčevi izbiri jezika, zvrsti in diskurza)
  2. SLOVENŠČINA V OGLAŠEVANJU (jezik oglaševanja med identiteto in funkcijo)
  3. SLOVENŠČINA V UMETNOSTI (v književnosti, gledališču, stripu, filmu)
  4. SLOVENŠČINA V ŠOLI (vloge knjižnega jezika in drugih različic slovenščine kot učnega in kot sporazumevalnega jezika; razvijanje zavesti o jezikovni raznovrstnosti)
  5. SLOVENŠČINA V PRAVNI, UPRAVNI IN POLITIČNO-DIPLOMATSKI RABI (upoštevanje doslej marginaliziranih skupin; vpliv tujih jezikov na različnih ravneh; zvrsti in diskurzi govorjenega in zapisanega pravno-formalnega jezika)
  6. SLOVENŠČINA NA UNIVERZI IN V ZNANOSTI (razmerje med slovenščino in drugimi jeziki, raba zvrsti v govorjenem in zapisanem strokovnem diskurzu)
  7. SLOVENŠČINA PRI DELU (prilagodljivost jezikovnih različic glede na kontekst in prenosnik, vloga tujih jezikov na specifičnih delovnih področjih)
  8. SLOVENŠČINA POSEBNIH SKUPIN GOVORCEV (npr. priseljencev prve in druge generacije, govorcev iz socialno deprivilegiranih okolij, govorcev s posebnimi potrebami)
 • Organizatorji

  Simpozij organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana.

  Predsednica simpozija

  izr. prof. dr. Jerca Vogel
  E: jerica.vogel@ff.uni-lj.si

  Organizacija simpozija

  dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
  E: simpozij@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 76

  Tehnična urednika publikacij simpozija

  Matej Klemen, mag. Mateja Lutar
  E: matej.klemen@ff.uni-lj.si, mateja.lutar@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 244 20 63, 00386 1 241 86 49

 • Programski odbor

  • doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • dr. Mihaela Knez, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • doc. dr. Tina Lengar Verovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • prof. dr. Vesna Mikolič, ZRS Koper in Univerza v Trstu
  • dr. Mladen Pavičić, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza Eötvösa Loránda v Budimpešti
  • doc. dr. Darja Pavlič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • doc. dr. Simona Pulko, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Vera Smole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • izr. prof. dr. Jerca Vogel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Kraj simpozija

  Glavna stavba Univerze v Ljubljani, 1. nadstropje, Kongresni trg 12, Ljubljana, Slovenija.
 • Prijava na simpozij in oddaja prispevka

  Eno- in večavtorski prispevki bodo objavljeni v tematsko zaokroženi monografski publikaciji, ki jo udeleženci prejmejo ob prireditvi in bo prosto dostopna na spletni strani Centra za slovenščino v rubriki Zborniki simpozija Obdobja.

  Prijava (vključno z oddajo izvlečka v dolžini 150 besed) bo do 10. februarja 2020 potekala preko prijavnice na spletni strani simpozija (Simpozij Obdobja 39, Prijavnica), do 20. februarja 2020 pa bodo prijavljeni udeleženci prejeli obvestilo o sprejetju prijavljene teme.

  15. maj 2020 je rok za oddajo prispevka (do 20.000 znakov s presledki, vključno z literaturo in opombami). Navodila za oblikovanje besedila bodo referenti prejeli po elektronski pošti oziroma bodo objavljena tudi na spletni strani simpozija.

  Prispevki bodo pred tiskom dvojno slepo recenzirani, o recenzentski oceni bomo referente obvestili najpozneje do 5. julija 2020.

  Končno (popravljeno) verzijo prispevka bo treba oddati do 20. julija 2020, obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program pa bodo udeleženci prejeli do 10. septembra 2020.

  Vljudno prosimo, da upoštevate navedene roke za prijavo in oddajo prispevka, saj elektronski sistem prijavljanja ne dovoljuje poznejših prijav in oddaj prispevkov.

 • Kotizacija

  Kotizacija za udeležbo s prispevkom znaša 80 EUR in vključuje mapo s simpozijskim gradivom, objavo prispevka, monografsko publikacijo s simpozijskimi prispevki, spremljevalni program, kosila in organizacijo prireditve. Po elektronski pošti vam bomo poslali račun, ki ga boste lahko plačali na banki ali pošti. Rok za plačilo kotizacije je 10. november 2020.
 • Predstavitev referata

  Čas za predstavitev referata je omejen na 20 minut. Delovna jezika bosta slovenščina in angleščina, po dogovoru z organizatorji pa je možna raba tudi drugih jezikov.
 • Namestitve v Ljubljani

  Udeleženci si namestitev rezervirajo in stroške namestitve krijejo sami. Spodaj so naslovi nekaterih ljubljanskih hotelov.

  Hotel Emonec**
  Wolfova 12, Ljubljana

  T: 00386 1 200 15 20
  F: 00386 1 200 15 21
  E: hotelemonec@siol.net
  W: www.hotel-emonec.com
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

  Hotel Mrak***
  Rimska cesta 4, Ljubljana
  T: 00386 1 421 96 50
  F: 00386 1 421 96 55
  E: info@hotelmrak.si
  W: www.hotelmrak.si
  Oddaljenost od Univerze: 3–4 min

  City Hotel Ljubljana***
  Dalmatinova 15, Ljubljana
  T: 00386 1 239 00 00
  F: 00386 1 239 00 01
  E: info@cityhotel.si
  W: www.cityhotel.si
  Oddaljenost od Univerze: 15 min

  Hotel Park***
  Tabor 9, Ljubljana

  T: 00386 1 300 25 00
  F: 00386 1 433 05 46
  E-pošta: info@hotelpark.si
  W: www.hotelpark.si
  Oddaljenost od Univerze: 15–20 min

  Hotel Slon****
  Slovenska 34, Ljubljana

  T: 00386 1 470 11 00
  F: 00386 1 251 71 64
  E: sales@hotelslon.com
  W: www.hotelslon.com
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close