Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest (PROGRAM)

OBDOBJA 38

23.–25. 10. 2019
Ljubljana, stavba Univerze v Ljubljani (glavni vhod)
Kongresni trg 12, 1. nadstropje

Program 38. simpozija Obdobja – PDF

Plakat 38. simpozija Obdobja – PDF

Zbornik 38. simpozija Obdobja

 

SREDA, 23. 10. 2019


8.00–9.00 Registracija udeležencev (hodnik pred Zbornično dvorano)

9.00–10.00 Slovesni začetek simpozija (Zbornična dvorana)
                          Pozdravni nagovori
                          Glasbeni nastop Ditke


10.00–10.20 Odmor (Mala sejna soba)


PLENARNA PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Hotimir Tivadar

10.20 Jelena Vlašić Duić, Zagreb, Hrvaška
Kako govore hrvatski ministri?

11.00 Marko Stabej, Ljubljana, Slovenija
Kultiviranje slovenske jezikovne politike

11.40 Damir Horga, Zagreb, Hrvaška
Hrvatsko i slovensko /v/ u akustičkoj usporedbi

12.20–13.00 Diskusija


13.00–14.00 Kosilo (Mala sejna soba)


SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Gašper Ilc

14.00 Peter Jurgec, Toronto, Kanada
Glasoslovne raziskave slovenskih narečij na Univerzi v Torontu

14.20 Tanja Kocjančič Antolík, Praga, Češka, Hotimir Tivadar, Ljubljana, Slovenija
Ultrazvočni pogled na artikulacijo slovenskih samoglasnikov

14.40 Luka Horjak, Ljubljana, Slovenija
Akustična analiza polglasnika: ob osemdesetletnici izida Orisa slovenskega knjižnega izgovora Franceta Bezlaja

15.00–15.20 Diskusija

15.20 Lucia Gaja Scuteri, Neapelj, Italija
Variabilnost hitrosti artikulacije v slovenščini: preliminarna raziskava

15.40 Damjan Huber, Ljubljana, Slovenija
Soodvisnost poudarkov in tihih premorov v govoru

16.00–16.15 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Mateja Pezdirc Bartol

14.00 Silvija Borovnik, Maribor, Slovenija
Slovenščina kot odraz osebne in narodne identitete v literarnem delu Florjana Lipuša

14.20 Janja Vollmaier Lubej, Maribor, Slovenija
Notranji monolog in tok zavesti v romanu V četrtek ob šestih (2011) in kratkoprozni zbirki Tramvajkomanda, oddelek za pritožbe (2016) Lucije Stepančič

14.40 Andrejka Žejn, Ljubljana, Slovenija
Monolog in dialog v izbranih pripovednih delih starejše slovenske književnosti

15.00–15.20 Diskusija

15.20 Klasja Zala Kovačič, Ljubljana, Slovenija
Socialne zvrsti odrskega govora treh najbolj gledanih predstav sezone 2015/2016 v osrednjeslovenskih gledališčih

15.40 Irena Krapš Vodopivec, Vipava, Slovenija
Napake dijaškega pisanja: vrednotenje slovnično-pravopisnih napak v šolskih esejih

16.00–16.15 Diskusija


17.00–19.00 Ogled gledališke predstave Taka sem kot vi, rada imam jabolka in pogovor z ustvarjalci predstave
                           (Mestno gledališče ljubljansko, Mala scena MGL, Čopova 14, Ljubljana)


ČETRTEK, 24. 10. 2019

SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Jana Volk

10.00 Gabrijela Kišiček, Zagreb, Hrvaška
Sofističko nasljeđe u suvremenom poučavanju retorike

10.20 Alenka Valh Lopert, Maribor, Slovenija
Slovenščina v Evropskem parlamentu: tolmačenja plenarnih zasedanj

10.40 Matej Meterc, Ljubljana, Slovenija
Analiza rabe paremioloških uvajalnih sredstev v parlamentarnih razpravah iz korpusa SiParl

11.00 Boštjan Udovič, Ljubljana, Slovenija
Jezikovna (ne)samozavest v jeziku diplomacije: kdo, kaj, kje in zakaj …

11.20–11.50 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Helena Dobrovoljc

10.00 Katarina Podbevšek, Nina Žavbi, Ljubljana, Slovenija
Pravorečje in sodobne slovenske gledališke uprizoritve

10.20 Melita Zemljak Jontes, Simona Pulko, Maribor, Slovenija
Odnos do rabe socialnih zvrsti med mladimi

10.40 Ana Zwitter Vitez, Koper, Ljubljana, Slovenija
Javni diskurz in profil govorcev: oblikoskladenjska in leksikalna analiza korpusa Gos

11.00 Rok Dovjak, Ljubljana, Slovenija
Citatne prvine v sodobni brani slovenščini

11.20–11.50 Diskusija


11.50–13.00 Kosilo (Mala sejna soba)


SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Alenka Valh Lopert

13.00 Nataša Gliha Komac, Andreja Žele, Ljubljana, Slovenija
Socialnozvrstno označevanje v nastajajočem splošnorazlagalnem slovarju

13.20 Jana Volk, Koper, Slovenija
Naglaševanje izbranih pridevnikov na -(ij)ski in samostalnikov z naglasno dvojnico

13.40 Tanja Mirtič, Ljubljana, Slovenija
Glasoslovne raziskave pri pripravi splošnega razlagalnega slovarja

14.00 Domen Krvina, Miha Dagarin, Ljubljana, Slovenija
Rodilnik zanikanja: kratek pregled problematike

14.20–14.50 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Mojca Smolej

13.00 Mira Krajnc Ivič, Maribor, Slovenija, Vesna Mikolič, Koper, Slovenija, Trst, Italija
Nekatere lastnosti nasilnega govora in jezikovnopolitične usmeritve za nenasilno komunikacijo

13.20 Saška Štumberger, Ljubljana, Slovenija
Predstavitev odločitve Filozofske fakultete o rabi ženskega slovničnega spola za kateri koli spol v medijih

13.40 Mojca Šorli, Ljubljana, Slovenija
Enakost spolov v slovenskem javnem govoru

14.00 Katarzyna Bednarska, Lodž, Poljska
Rumeno-znanstveni slog? Primer tabloidizacije ekološkega diskurza

14.20–14.50 Diskusija


14.50–15.20 Odmor (Mala sejna soba)


SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Andreja Žele

15.20 Helena Dobrovoljc, Mija Michelizza, Ljubljana, Slovenija
Slovaropisna obravnava znamk, imen izdelkov in zaščitenih poimenovanj

15.40 Kaja Jošt, Ljubljana, Slovenija
Javni govor na plenarnih zasedanjih državnega zbora glede na pojavljanje na funkcijsko različnih delih seje in stopnjo spontanosti

16.00 Kristina Pahor de Maiti, Darja Fišer, Ljubljana, Slovenija
Odnos do videotolmačenja na slovenskem trgu

16.20 Tina Lengar Verovnik, Ljubljana, Slovenija
Stereotipne podobe geografskih in družbenih govoric v medijih

16.40–17.10 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Irena Orel

15.20 Marko Drobnjak, Ljubljana, Slovenija
Nekatere jezikoslovne značilnosti naslovov medijskih prispevkov o kriminaliteti v Sloveniji

15.40 Ina Poteko, Polzela, Slovenija
Socialnozvrstna analiza govora slovenskih govorcev na YouTubu

16.00 Tjaša Jakop, Ljubljana, Slovenija
Narečno v javnem

16.20 Milena Mileva Blažić, Ljubljana, Slovenija, Kasilda Bedenk, Gradec, Avstrija
Govorjeni jezik v pravljicah: na primeru rezijanske pravljičarke Tïne Wajtawe

16.40–17.10 Diskusija


18.30 Večerja v Gostilni Šestica (Gostilna Šestica, Slovenska cesta 40, Ljubljana)


PETEK, 25. 10. 2019

SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Mihaela Knez

10.00 Martina Erhart, Elizabeta Jenko, Štefan Oraže, Dunaj, Avstrija
si.novinor/a: didaktična igra za učenje slovenščine kot tujega jezika s posebnim poudarkom na jeziku javne domene

10.20 Jasna Honzak Jahić, Praga, Češka, Ljubljana, Slovenija
Pravorečje kot odraz časa v učbenikih slovenskega jezika za češke študente

10.40 Lara Godec Soršak, Ljubljana, Slovenija
Pomen povratne informacije bodočim učiteljem o njihovih govornih nastopih

11.00–11.20 Diskusija

11.20 Jasmina Moskovljević Popović, Beograd, Srbija
Uloga razvojnog korpusa pisanog jezika u formulisanju, praćenju i dostizanju obrazovnih standarda u oblasti pisano izražavanje

11.40 Marija Mercina, Nova Gorica, Slovenija
Vklesana vipavska samozavest: javna napisa iz let 1803 in 1886 na Slapu pri Vipavi

12.00–12.15 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Hotimir Tivadar

10.00 Marko Jesenšek, Maribor, Slovenija
Združitev Prekmurja in poenotenje slovenskega knjižnega jezika

10.20 Dragica Haramija, Maribor, Slovenija
V knjižni prekmurščini objavljena neumetnostna gradiva v Marijikinem ogračku

10.40 Jasmina Šuler Galos, Ljubljana, Slovenija, Varšava, Poljska
Miselna izhodišča za razvoj jugoslovanske ideje v prvih desetletjih 20. stoletja

11.00–11.20 Diskusija

11.20 Nataša Pirih Svetina, Ljubljana, Slovenija
(Ne)samoumevnost slovenščine na Univerzi v Ljubljani

11.40 Pavle Jović, Beograd, Srbija
O slovenski literarni zgodovini ob ustanovitvi ljubljanske univerze

12.00–12.15 Diskusija


12.15–13.00 Kosilo (Mala sejna soba)


SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Simona Kranjc

13.00 Jerca Vogel, Ljubljana, Slovenija
Vloge besedila, naslovnik in etična načela kot pomembni dejavniki javnega govornega nastopanja

13.20 Sabina Zorčič, Ljubljana, Slovenija
Samozavestna raba slovenščine na jezikovnostičnih področjih: mladi na avstrijskem Koroškem

13.40 Barbara Baloh, Koper, Slovenija
Kurikularno področje jezik v vrtcih v čezmejnem prostoru v slovenski Istri in na Tržaškem

14.00–14.20 Diskusija

14.20 Marijanca Ajša Vižintin, Ljubljana, Slovenija
Intenzivni tečaj slovenščine: za jezikovno samozavestne dijakinje in dijake, priseljene v Slovenijo

14.40 Tanja Jelenko, Irena Sojč, Celje, Slovenija
Večpredstavna timska govorna predstavitev strokovne teme kot priprava na javni nastop

15.00–15.15 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Nataša Pirih Svetina

13.00 Maja Đukanović, Borko Kovačević, Beograd, Srbija
Razvoj slovenske skupnosti v Srbiji z jezikovno-kulturnega stališča

13.20 Alenka Jelovšek, Ljubljana, Slovenija
Vpliv tujejezičnih pravopisnih norm na ugotavljanje glasovne podobe besedja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

13.40 Marko Ljubešić, Pulj, Hrvaška
Jezično-kulturna (samo)svijest mladih: hrvatski primjer

14.00 Zdena Palková, Praga, Češka
Vztah spisovného standardu a nespisovných variet jazyka v mluvené Češtině: stav a perspektiva

14.20-14.50 Diskusija


15.15 Zaključek simpozija (Mala sejna soba)


Splošne informacije

 • VEČ O SPREMLJEVALNEM PROGRAMU

  SREDA, 23. 10. 2019

  9.00–10.00 Slovesni začetek simpozija

  Zbornična dvorana, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

  Pozdravni nagovori

  Glasbeni nastop Ditke

  Ditka je kantavtorica, pevka in skladateljica. V svet glasbe je vstopila kot majhna deklica, ko sta z očetom Gorazdom Čepinom, profesorjem glasbe, pianistom, komponistom in pevcem, začela skupaj ustvarjati. Zgodba, ki jo pišeta danes, je kombinacija uglasbene poezije znanih slovenskih pesnikov (Feri Lainšček, Tone Pavček, Marko Pavček, Ciril Zlobec) in avtorske glasbe v angleškem jeziku. Na odprtju 38. simpozija Obdobja bo zaigrala in zapela pesmi Ne bodi kot drugi, Srečanje, Ne bodi, kar nisi in Silence.

  Vir: https://www.ditkamusic.com/


  17.00–19.00 Ogled gledališke predstave Taka sem kot vi, rada imam jabolka in pogovor z ustvarjalci predstave

  Mestno gledališče ljubljansko, Mala scena MGL, Čopova 14, Ljubljana.

  Ob 16.40 odhod izpred stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. Potrebna je prijava ob prihodu na simpozij (za referente je ogled predstave brezplačna oz. vključen v kotizacijo).

  Igra ima obliko novinarske konference, na kateri bodo medijem najavili nastajanje filmske upodobitve življenj prisotnih žensk. Dve sta že ovdoveli, medtem ko soprogu tretje po njenih lastnih besedah sodijo na »grotesknem« nizozemskem sodišču, ker je obtožen zločinov proti človeštvu. Pred nevidnimi novinarji se postopoma odkriva globoko prepričanje vseh treh nekdanjih prvih dam, da se je negativno javno mnenje o njih izoblikovalo na podlagi nekakšnega krivičnega nesporazuma. Podobnosti fiktivnih dam, ki jih avtorica Theresia Walser poimenuje gospa Margot, gospa Imelda in gospa Leila, z resničnimi zgodovinskimi osebami Margot Honecker, Imeldo Marcos in Leilo Ben Ali seveda niso naključne. Avtorica nam jih predstavi v vseh medsebojnih podobnostih in tudi razlikah, ki na prizorišču vodijo tako v malenkostna pričkanja kot tudi v resnejše ideološke razdore. Igro odlikujejo lucidno poigravanje z dejstvi iz polpretekle zgodovine, jedek smisel za ironijo in humor ter angažirano opozarjanje na človeško neobčutljivost vladajočih elit. Vse tri političarke, ki se srečajo nekje v bivši Vzhodni Nemčiji na novinarski konferenci, so v izhodišču igre že na smetišču zgodovine. Zato se v preddverju dvorane, kjer čakajo na začetek novinarske konference, ukvarjajo s svojo zgodovinsko zapuščino …

  2019. Igralci: Mario Dragojević, Jette Ostan Vejrup, Ajda Smrekar, Tjaša Železnik, avtorica: Theresia Walser, prevajalec: Milan Štefe, režiser: Boris Ostan, dramaturginja: Ira Ratej, scenograf: Dorian Šilec Petek, kostumografka: Belinda Radulović.

  Vir: https://www.mgl.si/sl/program/predstave/taka-sem-kot-vi-rada-imam-jabolka/


  ČETRTEK, 24. 10. 2019

  18.30–20.30 Večerja v Gostilni Šestica

  Gostilna Šestica, Slovenska cesta 40, Ljubljana.

  Ob 18.15 odhod izpred stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. Potrebna je prijava ob prihodu na simpozij (za referente je večerja brezplačna oz. vključena v kotizacijo).

 • Organizatorji

  Predsednik simpozija

  izr. prof. dr. Hotimir Tivadar
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  E: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si

  Organizacija simpozija

  dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
  E: simpozij@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 76

  Tehnična urednika publikacij simpozija

  Matej Klemen, mag. Mateja Lutar
  E: matej.klemen@ff.uni-lj.si, mateja.lutar@ff.uni-lj.si

 • Programski odbor

  • Doc. dr. Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Doc. dr. Matej Hriberšek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Asist. dr. Damjan Huber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Izr. prof. dr. Gašper Ilc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Prof. dr. Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Izr. prof. Alenka Valh Lopert, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Miloslav Vojtech, Univerza Komenskega v Bratislavi, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Jana Volk, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
  • Prof. dr. Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Simpozij Obdobja sta finančno podprla Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ter Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.