59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA, KULTURA IN DIGITALNI SVET(OVI)

Ljubljana, 3.–14. julij 2023
 

Prijava ni več možna

 

 

Pomembni datumi

Opis Datum
Oddaja prijavnice in jezikovnega testa za štipendiste 1. 4. 2023
Prijava za samoplačnike 1. 5. 2023
Ustno testiranje (Zoom) maj–junij 2023
Obvestilo pred prihodom na seminar 15. 6. 2023
Plačilo seminarja za samoplačnike 20. 6. 2023
Prihod na seminar 2. 7. 2023
59. SSJLK 3.–14. 7. 2023
Odhod s seminarja 15. 7. 2023

 

Splošne informacije

 • Vabilo

  21. stoletje po navadi imenujemo informacijska ali digitalna doba. Če se je ob tem sprva razpravljalo predvsem o novih finančnih in gospodarskih tokovih, pa se v zadnjem desetletju vse pogosteje opozarja na to, kako nove tehnologije spreminjajo družbo in razmerja znotraj nje, kako se na novo vzpostavljajo umetniški izrazi, kulturne prakse ter sporazumevalne norme, vzorci in diskurzi. Raziskav o tem, kako so IKT-tehnologije zaznamovale jezik, literaturo in kulturo, tudi v slovenskem okolju – še posebej po prelomu, ki ga je prinesla epidemija Covida-19 – ni malo, vendar so usmerjene na ožja področja ter marsikdaj poudarjajo predvsem pasti. Temeljna raziskovalna namena 59. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture sta tako dva: ponuditi širši oris dogajanja v jeziku, literaturi in kulturi ob srečanju s spletnimi svetovi, saj šele v interakciji kažejo podobo sodobne družbe, ter spodbuditi kritični pogled, ki presega zgolj odklanjanje ali sprejemanje digitalnih tehnologij.

  Prispevki bodo razvrščeni v tri tematske sklope. V sklopu o širši kulturi bodo v ospredju po eni strani digitalni ali tudi t. i. novi mediji, ki so ne le spremenili načine posredovanja novic in stališč na novinarskih portalih, temveč so različnim družbenim skupinam ali posameznikom ponudili možnost soustvarjanja znanja in predstavljanja svojih pogledov, kajti  v javnem komuniciranju lahko sodeluje tako rekoč vsakdo, kdor ima dostop do interneta. To po eni strani vodi do demokratizacije ustvarjanja vsebin, po drugi strani pa spodbuja in širi neetične vsebine in sporazumevalne prakse ter stališča. Drug vidik pa bo digitalizacija kulturne dediščine v muzejih in galerijah kot institucijah, ki pomagajo ohranjati spomin na preteklost oz. reflektirati sedanja kulturna/družbena dogajanja. Nove tehnologije namreč ponujajo možnosti lažjega in trajnejšega ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretacije in upravljanja kulturne dediščine ter olajšajo dostop do predstavitev dediščine oz. umetniškega ustvarjanja širši javnosti, a je ta hkrati marsikdaj prepuščena lastnemu povezovanju kontekstualnih informacij in interpretacijam videnega.

  Tudi v razpravah o književnosti bomo upoštevali predvsem dva vidika. Razmišljalo se bo o položaju tiskanih knjig in njihovega branja v vse bolj digitaliziranem svetu, pri čemer bo eno osrednjih vprašanj, kako v šolah mlade uvesti v kulturo knjige na način, ki razume delovanje digitalnega sveta, a se hkrati zaveda prednosti, ki jih za kognitivni razvoj prinašata branje in učenje iz tiskanih knjig. Pozornost pa bo namenjena tudi raziskovalnim možnostim, ki jih prinašajo nove tehnologije – od zbirk književnih del, kakršna je Wikivir, in obbesedilnih podatkov do orodij, ki omogočajo analizo književnega gradiva ter s tem zagotavljajo večjo verodostojnost interpretacij in posplošitev.

  Jezikoslovne razprave bodo usmerjene v vprašanje, kako nove tehnologije vplivajo na sporazumevalne prakse. V ospredju bo pojem hibridnosti, saj se v spletnem sporazumevanju prestopajo stroge razmejitve med javnim in zasebnim, eno- in dvogovornim, knjižnim in neknjižnim, zapisanim in govorjenim …; s t. i. mreženjem pa se razvija celoten sklop novih sporazumevalnih praks, diskurzov, žanrov in jezikovnih različic. Z vidika jezikovnega pouka je zato smiseln razmislek o tem, ali razločevalne značilnosti digitalnega sporazumevanja, kot so še hipertekstualnost, spremenjene vloge udeležencev, poudarjena identitetna vloga, zahtevajo drugačno srečevanje z digitalnimi besedili. Po drugi strani – prav tako kot na področju književnosti – nove tehnologije v jezikoslovju različnim skupinam uporabnikov ponujajo številna orodja, ki jim olajšajo razumevanje, interpretiranje, jezikovno urejanje besedil.

  O vsem tem se zdi pomembno govoriti tudi na prireditvi s tako dolgo tradicijo, kot jo ima Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Kajti če se ne le v znanosti, temveč tudi v šoli in širši javnosti ne bomo kritično spraševali o prednostnih in pasteh sodobnih medijev, bo vsak posameznik prepuščen samostojnemu soočanju z različnimi oblikami in rabami jezika, presojanjem spletnih ali neposrednih predstavitev, predstav, gledaliških iger, razmerju med spoznavanjem književnih del v papirnati, elektronski ali zgolj sekundarni obliki. S tem pa bomo prispevali k poglabljanju t. i. digitalne razslojenosti, ki v razvitem svetu ne označuje več razkoraka v dostopu do digitalnih storitev, temveč različno raven digitalne zmožnosti.

  Izr. prof. dr. Jerca Vogel, predsednica 59. SSJLK

 • Organizatorji

  Seminar organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Trubarjeva cesta 3, SI-1000 Ljubljana. Dopoldanski program v celoti poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana, popoldansko-večerni program pa je organiziran na različnih lokacijah po Ljubljani.

  Predsednica seminarja: dr. Jerca Vogel
  Organizator seminarja in vodja lektorjev: dr. Damjan Huber
  Programski odbor seminarja: dr. Lidija Arizankovska, dr. Zvonko Kovač, dr. Mojca Nidorfer, dr. Urška Perenič, dr. Jerca Vogel
  Tehnična urednica seminarskih publikacij: mag. Mateja Lutar
  Študentska pomoč: Neža Cerinšek, Patricija Gril, Anika Logar, Polona Majdič, Ana Rakovec, Miha Sever, Tamara Šterk

 • Predavatelji in lektorji

  Na seminarju kot predavatelji in učitelji lektorji sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki in učitelji s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavci.

  Predavateljice in predavatelja: dr. Miran Hladnik, dr. Maja Kerneža, dr. Alenka Kepic Mohar, dr. Simona Kranjc, dr. Katja Mahnič, dr. Peter Stanković, dr. Špela Vintar, dr. Jerca Vogel
  Lektorice in lektorji: Boštjan Božič, dr. Ana Fras, Simona Gotal, mag. Mateja Kosi, Tjaša Lorbek, dr. Karin Marc, mag. Pavel Ocepek, Ivana Petric Lasnik, Sanja Pirc, mag. Mateja Rozman, dr. Saša Vojtech Poklač, Martin Vrtačnik

 • Udeleženci

  Seminarja se udeležujejo tuji slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci, prevajalci, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost: univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, učitelji in študenti slovenistik ter slavistik na univerzah ter raziskovalnih inštitucijah v tujini in slovenskem zamejstvu, ki slovenščino poučujejo, raziskujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje strokovno delo in življenje. Na seminarju bodo svoje znanje poglobili, ga obogatili, se seznanili z najnovejšimi spoznanji ter pridobili pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
 • Namestitev

  Namestitev udeležencev je organizirana v Dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski cesti 26, stavba A. Dom je v prelepem okolju pod Ljubljanskim gradom in od centra Ljubljane oddaljen 15 minut hoje. Do fakultete je 30 minut hoje skozi stari del mesta. Udeleženci v domu bivajo v triposteljnih, dvoposteljnih oziroma enoposteljnih sobah, kopalnice in kuhinje (posodo za kuhanje si morajo udeleženci priskrbeti sami) so v etažah. Za vse udeležence je predviden samopostrežni zajtrk, za druge obroke pa poskrbijo sami. V domu so na voljo tudi (brezžični) dostop do interneta, telovadnica in prostori, namenjeni druženju, opremljeni s televizorji. Udeleženci lahko svoje avtomobile brezplačno parkirajo na parkirišču tik pred domom. Več podatkov o dijaškem domu je na spletni strani www.dic.si.
 • Dostop do interneta

  Udeleženci imajo dostop do (brezžičnega) interneta v vseh nadstropjih Filozofske fakultete in v Dijaškem domu Ivana Cankarja, kjer bivajo.
 • Štipendije

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je osrednja strokovna prireditev, s katero Republika Slovenija spodbuja študij in raziskovanje slovenskega jezika, literature in kulture po vsem svetu s podeljevanjem štipendij tujim državam na podlagi mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, zamejskim organizacijam in raziskovalcem, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, ter študentom, ki na univerzah v tujini študirajo slovenščino. Prednost pri pridobitvi štipendij imajo slovenisti, univerzitetni učitelji, asistenti, podiplomski študenti in študenti višjih letnikov.

  Štipendije za 59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture so podeljene v okviru lektoratov in študijev slovenščine na univerzah v tujini, na slovenskih zamejskih ustanovah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter v okviru meddržavnih kulturnih programov sodelovanja na ustreznih državnih ustanovah v tujini. Kandidati imajo možnost prejeti:

  • A) celotno štipendijo za strokovni in spremljevalni program ter namestitev v triposteljnih sobah z zajtrkom v dijaškem domu (z možnim doplačilom v višini 273 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 455 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom);
  • B) delno štipendijo za strokovni in spremljevalni program s sofinanciranjem namestitve z zajtrkom v dijaškem domu (z doplačilom v višini 119 EUR za triposteljno sobo z zajtrkom, 273 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 455 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom).
 • Prijave

  Štipendiste vljudno prosimo, da do 1. aprila 2023 izpolnite prijavnico na naši spletni strani (59. SSJLK, Prijavnica). Prav tako prosimo, da nam do 1. aprila 2023 hkrati z izpolnjevanjem prijavnice pošljete tudi izpolnjen jezikovni test oz. nam ga pošljete na elektronska naslova ssjlk@ff.uni-lj.si oz. damjan.huber@ff.uni-lj.si.

  Prijave samoplačnikov na 59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture sprejemamo do 1. maja 2023. Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani (59. SSJLK, Prijavnica).

  V maju ali juniju 2023 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Plačila za samoplačnike

  Kotizacija krije lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja, učno gradivo, zbornik seminarja, spremljevalni program in organizacijo prireditve. Udeleženci samoplačniki lahko proti plačilu bivajo v Dijaškem domu Ivana Cankarja.

  Cene za samoplačnike:

  • kotizacija: 649 EUR
  • bivanje v triposteljni sobi z zajtrkom: 221 EUR
  • bivanje v dvoposteljni sobi z zajtrkom: 273 EUR
  • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom: 455 EUR

  Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije. Prosimo vas, da nam kopijo potrdila o plačilu pošljete po e-pošti najpozneje do 20. junija 2023.

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali tudi jezikovni test, s pomočjo katerega vas bomo uvrstili v lektorsko skupino.

  V maju ali juniju 2023 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Prihodi in odhodi udeležencev

  Datum prihoda v Dijaški dom Ivana Cankarja je za udeležence seminarja nedelja, 2. julij 2023. Program po urniku se začne v ponedeljek, 3. julija 2023, ob 9.00 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

  Odhod udeležencev s seminarja je v soboto, 15. julija 2023.

 • Potrdila in kreditne točke (ECTS)

  Udeleženke in udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ob 80-odstotni prisotnosti na obveznem programu prireditve (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje, konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja) prejmejo potrdilo o udeležbi. Seminar je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če udeleženka oz. udeleženec redno obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja ter na koncu seminarja opravi izpit, se ji/mu priznajo 3 kreditne točke (3 KT).
 • Knjižnica in Knjigarna FF

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeleženke in udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženke in udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeleženkam in udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženke in udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.

  Knjigarna Filozofske fakultete ponuja udeleženkam in udeležencem letošnjega seminarja v času prireditve 25-odstotni popust pri nakupu učbenikov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter drugih publikacij Znanstvene založbe Filozofske fakultete.

 • Zdravstveno zavarovanje, dovoljenje za začasno prebivanje in prijava na policiji

  Vsem udeležencem svetujemo, da si v svojih državah uredijo potrdila o zdravstvenem zavarovanju, saj bodo sicer morali stroške zdravniške nege in zdravil plačati sami.

  Ker udeleženci seminarja ne bodo prišli v Slovenijo kot turisti, ampak zaradi študija oz. strokovnega izpopolnjevanja, jim prav tako svetujemo, da si pred prihodom uredijo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji. Tako velja, da si morajo državljani držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) to dovoljenje urediti po 90 dneh od vstopa v Slovenijo, takoj po prihodu pa se morajo prijaviti na policiji. Državljani t. i. tretjih držav (države zunaj Evropske unije, Norveška, Islandija, Liechtenstein) pa dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji potrebujejo tudi za kratke obiske.

 • Kontaktni naslov

  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
  Damjan Huber
  Trubarjeva cesta 3
  SI-1000 Ljubljana

  T: 00386 1 241 86 76
  E: ssjlk@ff.uni-lj.si, damjan.huber@ff.uni-lj.si

Program

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close