57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Zoom)

USTVARJALKE V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

V Ljubljani in po svetu, 5.–16. julij 2021
 

Prijavnica

 

 

Pomembni datumi

Opis Datum
Oddaja prijavnice in jezikovnega testa za štipendiste 1. 4. 2021
Prijava za samoplačnike 1. 5. 2021
Ustno testiranje maj–junij 2021
Plačilo seminarja za samoplačnike 15. 6. 2021
Obvestilo pred seminarjem 20. 6. 2021
57. SSJLK (Zoom) 5.–16. 7. 2021

 

Splošne informacije

 • Vabilo

  57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture bo potekal pod naslovom Ustvarjalke. Posvetili se bomo Slovenkam, ki so svojo ustvarjalnost, izvirnost in prodornost dokazovale na najrazličnejših področjih literarnega, jezikoslovnega in kulturnega življenja. Osvetlili bomo, kako so premagovale številna neenakopravna razmerja, v katera so jih silile družbene okoliščine, kako so si kljub izpostavljenosti slabšim možnostim, krivicam in poniževanjem postopoma izborile svoje mesto v družbi. Z družbeno angažiranostjo so dosegle, da uspešneje premagujemo predsodke o šibkosti spola in slabotnosti razuma, kar je antično rimsko pravo pripisovalo ženskemu spolu. Današnje pravice in položaj žensk v družbi so rezultat tisočletnega boja na najrazličnejših področjih, boja izjemnih posameznic, ki so presegale povprečje in se borile z besedami, argumenti, zgledom. Seminar bo potekal v treh tematskih sklopih. Prvi bo raziskoval relacije med spolom in jezikom, pri čemer se bodo razprave z različnih vidikov osredotočile na vprašanja rabe jezika v funkciji spolne hierarhizacije. Drugi sklop bo preučeval poetiko slovenskih literatk, skušal pa bo tudi osvetliti procese njihove kanonizacije v šolskem sistemu. Tretji sklop se bo ukvarjal s položajem drugih ustvarjalk na področju slovenskega umetniškega, znanstvenega in kulturnega življenja. Zanimalo nas bo, kako so se ženske uveljavljale na področju humanistike, kakšen je bil njihov položaj in vloga v kulturno-umetniški sferi. Christine de Pizan, ena prvih pisateljic, ki je ustvarjala pol stoletja pred izumom tiska, v 15. stoletju v Parizu, ena redkih izobraženih žensk svojega časa, je v svojem delu z naslovom Mesto žensk mdr. opozorila na pomen izobraževanja deklet. Pri nas je šele splošna šolska odredba Marije Terezije leta 1774 uvedla obvezno osnovnošolsko izobraževanje za vse otroke. Več kot 200 let kasneje imamo ženske v povprečju višjo izobrazbo kot moški. Izobraževanje je danes dostopnejše in čeprav ni edini pogoj za posameznikovo uspešnost, prodornost, kritičnost in samostojnost, našteto olajšuje in podpira. Prijazno vas zato vabimo, da se 57. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture udeležite in se podrobneje poučite o vlogi, položaju in pomenu ustvarjalnih Slovenk pri razvoju slovenske literature, jezika in kulture.

  Izr. prof. dr. Alenka Žbogar, predsednica 57. SSJLK

 • Organizatorji

  Seminar organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, poteka pa v videokonferenčnem orodju Zoom.

  Predsednica seminarja: dr. Alenka Žbogar

  Vodja lektorjev: dr. Damjan Huber

  Ožji organizacijski odbor seminarja: dr. Damjan Huber, mag. Mateja Lutar, dr. Mojca Nidorfer, dr. Alenka Žbogar

  Študentska pomoč: Patricija Berglez, Anamarija Cemič, Monika Ivančič, Polona Majdič, Pia Rednak, Miha Sever, Vladimir Šatin, Urša Terčon, Jana Vaupotič

 • Predavatelji in lektorji

  Na seminarju kot predavatelji in učitelji lektorji sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki in učitelji s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavci.

  Predavateljice in predavatelji: dr. Milica Antić Gaber, dr. Saša Babič, dr. Milena Mileva Blažić, dr. Andraž Jež, dr. Katja Mihurko Poniž, dr. Irena Novak Popov, dr. Urška Perenič, Neža M. Slosar, dr. Mojca Smolej, dr. Tone Smolej, dr. Marko Stabej, dr. Saška Štumberger, Joe Valenčič, dr. Marta Verginella, dr. Branislava Vičar, Ivana Zajc

  Lektorice in lektorji: Vesna Bukovec, Katarina Dovč, Mojca Jesenovec, Tina Jugović, mag. Meta Lokar, Primož Lubej, Maja Rančigaj Beneš, Nejc Robida, dr. Jasmina Šuler Galos, mag. Bojana Todorović, dr. Luka Zibelnik

 • Udeleženci

  Seminarja se udeležujejo tuji slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci, prevajalci, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost: univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, učitelji in študenti slovenistik ter slavistik na univerzah ter raziskovalnih inštitucijah v tujini in slovenskem zamejstvu, ki slovenščino poučujejo, raziskujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje strokovno delo in življenje. Na seminarju bodo svoje znanje poglobili, ga obogatili, se seznanili z najnovejšimi spoznanji ter pridobili pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
 • Štipendije

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je osrednja strokovna prireditev, s katero Republika Slovenija spodbuja študij in raziskovanje slovenskega jezika, literature in kulture po vsem svetu s podeljevanjem štipendij tujim državam na podlagi mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, zamejskim organizacijam in raziskovalcem, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, ter študentom, ki na univerzah v tujini študirajo slovenščino. Prednost pri pridobitvi štipendij imajo slovenisti, univerzitetni učitelji, asistenti, podiplomski študenti in študenti višjih letnikov.

  Štipendije za 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture so podeljene v okviru lektoratov in študijev slovenščine na univerzah v tujini, na slovenskih zamejskih ustanovah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter v okviru meddržavnih kulturnih programov sodelovanja na ustreznih državnih ustanovah v tujini.

 • Prijave

  Štipendiste vljudno prosimo, da do 1. aprila 2021 izpolnite prijavnico na naši spletni strani (57. SSJLK, Prijavnica). Prav tako prosimo, da nam do 1. aprila 2021 hkrati z izpolnjevanjem prijavnice pošljete tudi izpolnjen jezikovni test oz. nam ga pošljete na elektronska naslova ssjlk@ff.uni-lj.si oz. damjan.huber@ff.uni-lj.si.

  Prijave samoplačnikov na 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture sprejemamo do 1. maja 2021. Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani (57. SSJLK, Prijavnica).

  V maju ali juniju 2021 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Plačila za samoplačnike

  Kotizacija krije lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja, učno gradivo, zbornik seminarja, spremljevalni program in organizacijo prireditve.

  Cene za samoplačnike: 572 EUR

  Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije, ki ga lahko poravnate na banki ali pošti. Prosimo vas, da nam kopijo potrdila o plačilu pošljete po e-pošti najpozneje do 15. junija 2021.

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali tudi jezikovni test, s pomočjo katerega vas bomo uvrstili v lektorsko skupino.

  V maju ali juniju 2021 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Potrdila in kreditne točke (ECTS)

  Udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ob 80-odstotni prisotnosti na obveznem programu prireditve (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje in predavanja) prejmejo potrdilo o udeležbi. Seminar je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če študent redno obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike in predavanja ter na koncu seminarja opravi izpit, se mu priznajo 3 kreditne točke (3 KT).
 • Knjižnica in Knjigarna FF

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeležence seminarja tudi med letošnjo prireditvijo odprta vrata. Udeleženci se lahko posvetujejo s knjižničarkami na e-naslovu ohk.sla@ff.uni-lj.si in se dogovorijo za možnost skeniranja študijskega gradiva.

  Knjigarna Filozofske fakultete ponuja udeleženkam in udeležencem letošnjega seminarja v času prireditve 25-odstotni popust pri nakupu vseh učbenikov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter drugih publikacij Znanstvene založbe Filozofske fakultete. knjigarna@ff.uni-lj.si

 • Kontaktni naslov

  Univerza v Ljubljani
  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
  Damjan Huber
  Kongresni trg 12
  SI-1000 Ljubljana

  T: 00386 1 241 86 76
  E: ssjlk@ff.uni-lj.si, damjan.huber@ff.uni-lj.si

Program

 • Predstavitev

  Strokovni program seminarja zajema lektorske vaje (18 šolskih ur*), vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi (18 šolskih ur*), vaje iz fonetike (4 šolske ure*), vaje iz konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike (16 šolskih ur*) in 12 strokovnih predavanj. Udeležba na tem delu programa je za udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka spremljevalni program, ki za udeležence ni obvezen.

  Lektorske vaje, vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi in fonetične vaje (prav tako strokovna predavanja) potekajo v videokonferenčnem orodju Zoom, povezave bodo objavljene v Vodniku po 57. SSJLK oz. jih udeleženci prejmejo od svojih lektorjev in lektoric. Pouk poteka podobno kot v razredu. Lektorji oz. lektorice so z udeleženci v živo vsak dan po 4–6 šolskih ur in so jim na voljo za vprašanja.

  Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete dobro internetno povezavo, računalnik s kamero in mikrofonom ter miren prostor.

  *1 šolska ura = 45 minut.

 • Strokovni program (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje, predavanja)

  Lektorske vaje

  Lektorske vaje potekajo predvidoma v dveh začetnih, štirih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, literarno ali splošno skupino. V lektorske skupine so udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred prihodom na seminar, in ustnega testiranja, ki prav tako poteka pred začetkom seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeležence.

  Potekajo v terminu od 9.00 do 10.30 (po slovenskem času).

  Vaje iz konverzacije

  Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture. Vaje iz konverzacije so obvezne za vse udeležence.

  Potekajo v terminu od 11.00 do 12.30 (po slovenskem času).

  Vaje iz konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike

  Za udeležence začetnih skupin in izbirno za udeležence nadaljevalnih skupin je v popoldanskem času organiziranih dodatnih 16 ur konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike. Konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike so obvezne za začetne skupine, udeleženci nadaljevalnih skupin pa lahko izbirajo med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 6 predavanj) in popoldansko konverzacijo.

  Potekajo v terminu od 14.00 do 15.30 (po slovenskem času).

  Vaje iz fonetike

  Vaje iz fonetike so za udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnike se začnejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženca; (b) vaje za nadaljevalce in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

  Potekajo v terminu od 9.00 do 10.30 ali od 11.00 do 12.30 (po slovenskem času).

  Predavanja

  Predavanja (12 strokovnih predavanj) o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi so obvezna za udeležence izpopolnjevalnih skupin, udeleženci nadaljevalnih skupin lahko izbirajo med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 6 predavanj) in popoldansko konverzacijo s študenti ljubljanske slovenistike, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 57. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bodo osredotočena na krovno temo Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Kot vedno bodo tudi letos predstavljena v seminarski monografski publikaciji in na spletni strani. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na prosto dostopnem spletnem portalu Videolectures.

  Potekajo v terminu od 14.00 do 15.30 (po slovenskem času).

 • Spremljevalni program

  Seminar spremlja tudi popoldansko-večerni program, ki vključuje ogled slovenskega filma z angleškimi podnapisi, pogovor o filmu, literarni večer, virtualni ogled Ljubljane in druženje s študenti ljubljanske slovenistike.

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close