56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo)

 
V Ljubljani in po svetu, 6.–17. julij 2020
 

Vodnik po programu 56. SSJLK (.pdf)

Urnik  Predavanja 

Spremljevalni program 

Spletne povezave do dogajanja na 56. SSJLK 

56. SSJLK so omogočili …     

 

 

 

 

 

Pomembni datumi

Opis Datum
Oddaja prijavnice in jezikovnega testa za štipendiste 1. 4. 2020
Ustno testiranje maj–junij 2020
Prijava za samoplačnike 1. 6. 2020
Plačilo seminarja za samoplačnike 20. 6. 2020
Obvestilo pred seminarjem 25. 6. 2020
56. SSJLK (na daljavo) 6.–17. 7. 2020

 

Splošne informacije

 • Organizatorji

  Seminar organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, poteka pa v videokonferenčnem orodju Zoom.

  Vodja seminarja in vodja lektorjev: dr. Damjan Huber

  Ožji organizacijski odbor seminarja: dr. Damjan Huber, dr. Simona Kranjc, mag. Mateja Lutar, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, dr. Marko Stabej, dr. Alenka Žbogar

  Študentska pomoč: Patricija Berglez, Anamarija Cemič, Monika Ivančič, Polona Majdič, Pia Rednak, Miha Sever, Vladimir Šatin, Urša Terčon, Jana Vaupotič

 • Predavatelji in lektorji

  Na seminarju kot predavatelji in učitelji lektorji sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki in učitelji s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavci.

  Predavateljice in predavatelja: dr. Božidar Jezernik, dr. Simona Kranjc, dr. Martina Malešič, dr. Darja Pavlič, dr. Marko Stabej, dr. Alenka Žbogar

  Lektorice in lektorji: Boštjan Božič, Simona Gotal, Magda Lojk, Tjaša Lorbek, mag. Pavel Ocepek, dr. Mladen Pavičić, Ivana Petric Lasnik, dr. Mojca Smolej, dr. Hotimir Tivadar, dr. Saša Vojtech Poklač, Martin Vrtačnik

 • Udeleženci

  Seminarja se udeležujejo tuji slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci, prevajalci, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost: univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, učitelji in študenti slovenistik ter slavistik na univerzah ter raziskovalnih inštitucijah v tujini in slovenskem zamejstvu, ki slovenščino poučujejo, raziskujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje strokovno delo in življenje. Na seminarju bodo svoje znanje poglobili, ga obogatili, se seznanili z najnovejšimi spoznanji ter pridobili pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
 • Štipendije

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je osrednja strokovna prireditev, s katero Republika Slovenija spodbuja študij in raziskovanje slovenskega jezika, literature in kulture po vsem svetu s podeljevanjem štipendij tujim državam na podlagi mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, zamejskim organizacijam in raziskovalcem, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, ter študentom, ki na univerzah v tujini študirajo slovenščino. Prednost pri pridobitvi štipendij imajo slovenisti, univerzitetni učitelji, asistenti, podiplomski študenti in študenti višjih letnikov.

  Štipendije za 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture so podeljene v okviru lektoratov in študijev slovenščine na univerzah v tujini, na slovenskih zamejskih ustanovah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter v okviru meddržavnih kulturnih programov sodelovanja na ustreznih državnih ustanovah v tujini.

 • Prijave

  Štipendiste vljudno prosimo, da do 1. aprila 2020 izpolnite prijavnico na naši spletni strani (56. SSJLK, Prijavnica). Prav tako prosimo, da nam do 1. aprila 2020 hkrati z izpolnjevanjem prijavnice pošljete tudi izpolnjen jezikovni test oz. nam ga pošljete na elektronska naslova ssjlk@ff.uni-lj.si oz. damjan.huber@ff.uni-lj.si.

  Prijave samoplačnikov na 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture sprejemamo do 1. junija 2020. Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani (56. SSJLK, Prijavnica).

  V maju in juniju 2020 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Plačila za samoplačnike

  Kotizacija krije lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja, učno gradivo, spremljevalni program in organizacijo prireditve.

  Cene za samoplačnike: 572 EUR

  Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije, ki ga lahko poravnate na banki ali pošti. Prosimo vas, da nam kopijo potrdila o plačilu pošljete po e-pošti najpozneje do 20. junija 2020.

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali tudi jezikovni test, s pomočjo katerega vas bomo uvrstili v lektorsko skupino.

 • Potrdila

  Udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ob 80-odstotni prisotnosti na obveznem programu prireditve (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje in predavanja) prejmejo potrdilo o udeležbi.
 • Knjižnica in Knjigarna FF

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeležence seminarja tudi med letošnjo prireditvijo odprta vrata. Udeleženci se lahko posvetujejo s knjižničarkami na e-naslovu ohk.sla@ff.uni-lj.si in se dogovorijo za možnost skeniranja študijskega gradiva.

  Knjigarna Filozofske fakultete ponuja udeleženkam in udeležencem letošnjega seminarja v času prireditve 25-odstotni popust pri nakupu vseh učbenikov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter drugih publikacij Znanstvene založbe Filozofske fakultete. knjigarna@ff.uni-lj.si

 • Kontaktni naslov

  Univerza v Ljubljani
  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
  Damjan Huber
  Kongresni trg 12
  SI-1000 Ljubljana

  T: 00386 1 241 86 76
  E: ssjlk@ff.uni-lj.si, damjan.huber@ff.uni-lj.si

Program

 • Predstavitev

  Strokovni program seminarja zajema lektorske vaje (18 šolskih ur*), vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi (18 šolskih ur*), vaje iz fonetike (4 šolske ure*) in 6 strokovnih predavanj. Udeležba na tem delu programa je za udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka spremljevalni program, ki za udeležence ni obvezen.

  Lektorske vaje, vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi in fonetične vaje (prav tako strokovna predavanja) potekajo v videokonferenčnem orodju Zoom, povezave so objavljene v Vodniku po 56. SSJLK oz. jih udeleženci prejmejo od svojih lektorjev in lektoric. Pouk poteka podobno kot v razredu. Lektorji oz. lektorice so z udeleženci v živo vsak dan po 4 šolske ure in so jim na voljo za vprašanja.

  Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete dobro internetno povezavo, računalnik s kamero in mikrofonom ter miren prostor.

  *1 šolska ura = 45 minut.

 • Strokovni program (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje, predavanja)

  Lektorske vaje

  Lektorske vaje potekajo predvidoma v eni začetni, dveh nadaljevalnih in dveh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno ali literarno-splošno skupino. V lektorske skupine so udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred začetkom seminarja, in ustnega testiranja, ki prav tako poteka pred začetkom seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeležence.

  Potekajo v terminu od 9.00 do 10.30 (po slovenskem času).

  Vaje iz konverzacije

  Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture. Za udeležence začetne skupine in izbirno za udeležence obeh nadaljevalnih skupin so v popoldanskem času organizirane dodatne ure konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike. Dopoldanske vaje iz konverzacije z lektorji in lektoricami so obvezne za vse udeležence, popoldanske konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike so obvezne za začetno skupino, udeleženci obeh nadaljevalnih skupin pa lahko izbirajo med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 3 predavanj) in popoldansko konverzacijo.

  Dopoldanske konverzacije z lektorji in lektoricami potekajo v terminu od 11.00 do 12.30 (po slovenskem času), popoldanske konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike potekajo v terminu od 14.00 do 15.00 (po slovenskem času).

  Vaje iz fonetike

  Vaje iz fonetike so za udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnike se začnejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženca; (b) vaje za nadaljevalce in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

  Potekajo v terminu od 9.00 do 10.30 ali od 11.00 do 12.30 (po slovenskem času).

  Predavanja

  Predavanja (6 strokovnih predavanj) o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi so obvezna za udeležence izpopolnjevalnih skupin, udeleženci nadaljevalnih skupin lahko izbirajo med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 3 predavanj) in popoldansko konverzacijo s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Povzetki predavanj so objavljeni v Vodniku po 56. SSJLK in na spletni strani. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na prosto dostopnem spletnem portalu Videolectures.

  Na sporedu so v torek, 7. 7., sredo, 8. 7., petek, 10. 7., ponedeljek, 13. 7., torek, 14. 7., in sredo, 15. 7., v terminu od 14.00 do 15.00 (po slovenskem času). Več o predavanjih ter predavateljicah in predavateljih …

 • Spremljevalni program

  V okviru spremljevalnega programa bosta organizirani začetna (v ponedeljek, 6. 7.) in zaključna prireditev (v petek, 17. 6.), udeležencem bo omogočen ogled 1 slovenskega filma z angleškimi podnapisi (v četrtek, 9. 7.) in ogled 1 gledališke predstave brez angleških podnapisov (v četrtek, 16. 7.), potekala pa bodo tudi vsakodnevna neformalna srečanja v okviru aktivnosti Vprašaj organizatorja ter Druženje s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike. Več o spremljevalnem programu …

 • Spletne povezave

  Tukaj najdete spletne povezave do dogajanja na 56. SSJLK, do slovenskega jezika, literature in kulture na spletu, slovenističnih strokovnih revij, spletnih medijev ter knjižnic, gledališč, muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov v Ljubljani.

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Krka, d. d.
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close