Program 55. SSJLK Prenesi PDF


Nedelja, 30. 6., 18.00–23.00

Prijava udeležencev: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba A


Ponedeljek, 1. 7.

  Začetne in nadaljevalne skupine Izpopolnjevalne skupine
9.00‑10.30 Ustno testiranje Lektorske vaje
10.30‑10.45 Odmor
10.45‑12.15 Lektorske vaje
12.15‑12.30 Odmor
12.30‑13.30 Otvoritev seminarja na FF, predavalnica 34: Pozdravni nagovori, predstavitev programa in ekipe ter razvrstitev udeležencev v skupine
13.30‑14.30 Lektorske vaje Prosto
14.30‑20.00 Prosto
18.00‑20.45 Ogled Ljubljane – po izbiri: literarnozgodovinski (vodenje v slovenščini), umetnostnozgodovinski (vodenje v slovenščini) in Plečnikova Ljubljana (vodenje v angleščini); Vožnja z ladjico po Ljubljanici

Torek, 2. 7.–sobota, 13. 7.

  Začetne skupine Izpopolnjevalne in nadaljevalne skupine
9.00‑10.30 Lektorske vaje *Lektorske vaje/fonetične vaje
10.30‑10.45 Odmor
10.45‑12.15 *Vaje iz konverzacije/lektorske vaje *Vaje iz konverzacije/lektorske vaje/fonetične vaje
12.15‑13.30 Odmor
13.30‑15.00 **Fonetične vaje/konverzacija s študenti /
13.30‑14.10/15.00/15.30/16.00 / ***Predavanja/izbirna tečaja(/konverzacija s študenti)

*Razmerje med urami za lektorske vaje (2–3 šolske ure dnevno) in vaje iz konverzacije (1–2 šolski uri dnevno) uskladijo lektorji. Vaje iz fonetike za nadaljevalne in izpopolnjevalne skupine (4 šolske ure vsaka skupina) bodo potekale po razporedu, objavljenem v Vodniku po programu 55. SSJLK.

**Vaje iz fonetike za začetne skupine (6 šolskih ur vsaka skupina) in konverzacija s študenti za začetne skupine (12 šolskih ur vsaka skupina) bodo potekale po razporedu, objavljenem v Vodniku po programu 55. SSJLK.

***Vsa predavanja bodo v predavalnici 34, izbirna tečaja pa v predavalnici 2. Udeleženci nadaljevalnih skupin lahko izbirajo med predavanji in popoldansko konverzacijo s študenti ljubljanske slovenistike. Prijavijo se pri svojih dopoldanskih lektorjih.

Podrobneje o programu

 • Strokovni program

  Strokovni program (Prenesi PDF) seminarja zajema lektorske vaje (2–3* šolske ure dnevno), vaje iz konverzacije (1–2* šolski uri dnevno) in vaje iz fonetike (4 šolske ure vsaka nadaljevalna in izpopolnjevalna skupina oz. 6 šolskih ur vsaka začetna skupina) ter predavanja in posebne tečaje. Udeležba na tem delu programa je za udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka spremljevalni program, ki za udeležence ni obvezen.

  *Razmerje med urami za lektorske vaje in vaje iz konverzacije uskladijo lektorji.

  Urnik … Prenesi PDF

 • Lektorske vaje

  Lektorske vaje potekajo v treh začetnih, štirih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, literarno ali splošno. V lektorske skupine so udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred prihodom na seminar, in ustnega testiranja ob začetku seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeležence.

 • Vaje iz konverzacije

  Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture. Za udeležence začetnih in nadaljevalnih skupin bodo v popoldanskem času organizirane dodatne ure konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike. Dopoldanske vaje iz konverzacije so obvezne za vse udeležence, popoldanske konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike so obvezne za začetne skupine (Začetna 1, 2 in 3), udeleženci nadaljevalnih skupin (Nadaljevalna 1, 2, 3 in 4) pa lahko izbirajo med predavanji in popoldansko konverzacijo.

 • Vaje iz fonetike

  Vaje iz fonetike so za udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnike se začnejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženca; (b) vaje za nadaljevalce in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

 • Predavanja

  Predavanja (11 šolskih ur) obravnavajo najnovejše, sprotne dosežke znanstvenega dela o slovenski jezikoslovni, literarni in kulturni ustvarjalnosti. Obvezna so za udeležence izpopolnjevalnih skupin, udeleženci nadaljevalnih skupin lahko izbirajo med predavanji in popoldansko konverzacijo, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 55. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bodo osredotočena na krovno temo 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Kot vedno so tudi letos predstavljena v seminarskem zborniku in brezplačno na spletni strani https://centerslo.si/seminar-sjlk/. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na prosto dostopnem spletnem portalu Videolectures (http://videolectures.net/ff_uni_lj/).

  Mojca Smolej
  1919 

  PREDAVANJA (vsak dan 13.30–14.10/15.00/15.30/16.00, FF, predavalnica 34)

  Torek, 2. 7.

  • 13.30–14.10 Marko Stabej: Slovenščina: zorenje jezikovne skupnosti 1919–2019 

  Sreda, 3. 7.

  • 13.30–14.10 Mateja Pezdirc Bartol: Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev 

  Četrtek, 4. 7.

  • 13.30–14.10 Vera Smole: Slovenska narečja v spletnih aplikacijah 
  • 14.20–15.00 Matjaž Barbo: Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem 

  Petek, 5. 7.

  • 13.30–14.10 Janez Vrečko: Prostor, čas in gibanje pri Srečku Kosovelu 
  • 14.20–15.00 Jernej Kosi: Srečanje dveh svetov: Prebivalstvo Prekmurja in nova »jugoslovanska« oblast po zasedbi in priključitvi pokrajine 

  Ponedeljek, 8. 7.

  • 13.30–14.10 Alenka Šivic Dular: Rajko Nahtigal in snovanje znanstvenih ustanov na Slovenskem 

  Parada mladih

  • 14.30–14.50 Felix Kohl: Generacijski romani revisited. Slovenski študenti v generacijskih romanih v času okoli prve svetovne vojne in danes 
  • 14.50–15.10 Katarina Ferk: Primerjalna analiza klasičnega in digitalnega branja: Digitalna (d)evolucija
  • 15.10–15.30 Razprava

  Torek, 9. 7.

  • 13.30–14.10 Alojzija Zupan Sosič: Prekmurje v sodobnem slovenskem romanu

  Četrtek, 11. 7.

  • 13.30–14.10 Irena Orel: Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919

  Petek, 12. 7.

  • 13.30–14.10 Tone Smolej: Ustanovitev Filozofske fakultete in kratek oris njene stoletne zgodovine
 • Izbirna tečaja

  Izbirna tečaja po 4 šolske ure na poglobljen način obravnavata jezikoslovne in literarne vsebine, povezane s krovno temo seminarja. Prispevka predavateljev sta objavljena v seminarskem zborniku. Izbira enega od izbirnih tečajev in udeležba na njem sta obvezni za vse udeležence nadaljevalnih in izpopolnjevalnih skupin.

   

  Literarni izbirni tečaj, 9. 7. in 11. 7., 14.30–16.00, FF, predavalnica 2:

  • 14.30–16.00 Alen Širca: Nastanek slovenskega pesniškega ekspresionizma

  ali

  Jezikoslovni izbirni tečaj, 10. 7., 13.30–15.00, in 12. 7., 14.30–16.00, FF, predavalnica 2:

  • 10. 7., 13.30–15.00 Hotimir Tivadar, Suzana Panker: Prekmurščina danes v slovenskem šolskem prostoru
  • 12. 7., 14.30–16.00 Hotimir Tivadar, Suzana Panker: Prekmurščina danes v slovenskem šolskem prostoru
 • Mednarodna konferenca Slovenščina na tujih univerzah – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani

  Na dvodnevni mednarodni konferenci z naslovom Slovenščina na tujih univerzah – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani bo svoje prispevke predstavilo 16 učiteljev in raziskovalcev iz 10 držav (Avstrije, Češke, Hrvaške, Litve, Poljske, Romunije, Rusije, Slovaške, Slovenije in Srbije), ki se pri svojem znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu na univerzah ter drugih institucijah po svetu posvečajo slovenščini. Prispevki s konference so objavljeni v seminarskem zborniku in na spletni strani https://centerslo.si/seminar-sjlk/.

  Torek, 2. 7., 14.30–17.30, FF, predavalnica 2

  • 14.30–14.45 Mojca Nidorfer Šiškovič, Ljubljana, Slovenija: Razvoj slovenistik na tujih univerzah
  • 14.45–15.00 Maja Đukanović, Beograd, Srbija: Stoletje slovensko-srbskih jezikoslovnih stikov
  • 15.00–15.15 Anita Peti-Stantić, Zagreb, Hrvaška: Tako blizu in tako daleč: od Celestina do sodobnosti
  • 15.15–15.30 Jelena Konickaja, Vilna, Litva: Slovenistika v Litvi (1995–2019)
  • 15.30–16.00 Razprava
  • 16.00–16.15 Alenka Jensterle Doležal, Praga, Češka: Med znanostjo in politiko: slovenistika na Karlovi univerzi v Pragi
  • 16.15–16.30 Miloslav Vojtech, Bratislava, Slovaška: Slovaška slovenistika in recepcija slovenske kulture na Slovaškem v letih od 1919 do 1942
  • 16.30–16.45 Svetlana Kmecová, Bratislava, Slovaška: Diplomska, magistrska in doktorska dela, ki so nastala v okviru slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi
  • 16.45–17.00 Tina Jugović, Katovice, Poljska: Izobraževanje učiteljev slovenščine kot tujega jezika na univerzah v tujini – danes in jutri
  • 17.00–17.30 Razprava

  Sreda, 3. 7., 14.30–17.30, FF, predavalnica 2

  • 14.30–14.45 Nadežda Starikova, Moskva, Rusija: Slovenska literarna zgodovina na Moskovski državni univerzi M. V. Lomonosova – nove ruske izdaje za potrebe visokošolskega izobraževanja
  • 14.45–15.00 Elizabeta Jenko, Dunaj, Avstrija: Slovenistika na Univerzi na Dunaju v zrcalu obletnic: 20 let gostujočih profesur
  • 15.00–15.15 Octavia Nedelcu, Bukarešta, Romunija: Slovenski jezik na Univerzi v Bukarešti
  • 15.15–15.30 Alina Irimia, Bukarešta, Romunija: Raznolikost prevodov slovenske literature v romunščini
  • 15.30–16.00 Razprava
  • 16.00–16.15 Marta Cmiel-Bażant, Varšava, Poljska: Interdisciplinarnost kulturološko zasnovanega študija slovenistike na Univerzi v Varšavi
  • 16.15–16.30 Jasmina Šuler Galos, Varšava, Poljska: Pripovedna dela kot učno gradivo pri pouku slovenščine kot tujega jezika
  • 16.30–16.45 Katarzyna Bednarska, Lodž, Poljska: Poučevanje poslovnega komuniciranja v okviru slovenistične specializacije programa Poslovna lingvistika
  • 16.45–17.00 Anna Stefan, Lodž, Poljska: O težavah pri sklanjanju v slovenščini (na primeru poljskih govorcev slovenščine)
  • 17.00–17.30 Razprava
 • Knjižnica

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.

 • Spremljevalni program

  Ponedeljek, 1. 7.

  • 18.00–19.30, stopnice pred FF: Ogled Ljubljane – po izbiri:
   • literarnozgodovinski (vodenje v slovenščini) ali
   • umetnostnozgodovinski (vodenje v slovenščini) ali
   • Plečnikova Ljubljana (vodenje v angleščini)
  • 19.30–20.45, Prešernov trg: Vožnja z ladjico po Ljubljanici

  Torek, 2. 7.

  • 14.30–17.30, FF, predavalnica 2: Mednarodna konferenca Slovenščina na tujih univerzah – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani
  • 20.00–22.00, Mestni muzej: Slovesnost ob začetku seminarja z glasbenim nastopom Marka Stabeja

  Sreda, 3. 7.

  • 14.30–17.30, FF, predavalnica 2: Mednarodna konferenca Slovenščina na tujih univerzah – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani
  • 18.30–20.15 (1. skupina), Vodnikova domačija: Ogled Vodnikove domačije in gledališke predstave Ljubljanski vodnik našel Vodnika
  • 20.30–22.15 (2. skupina), Vodnikova domačija: Ogled Vodnikove domačije in gledališke predstave Ljubljanski vodnik našel Vodnika

  Četrtek, 4. 7.

  • 15.20–17.30, stopnice pred FF: Obisk Ljubljanskega gradu

  Petek, 5. 7.

  • 20.00–24.00, Sputnik: Glasbeni večer z DJ-jem in karaokami

  Sobota, 6. 7.

  • 8.00–22.30, DDIC: Celodnevna strokovna ekskurzija: Žiče, Ptuj

  Ponedeljek, 8. 7.

  • 17.00–18.30, Kinodvor: Ogled slovenskega filma Gajin svet

  Torek, 9. 7.

  • 17.00–21.30, stopnice pred FF: Pohod na Šmarno goro

  Sreda, 10. 7.

  • 15.30–22.30, stopnice pred FF: Popoldanska strokovna ekskurzija v Celje

  Petek, 12. 7.

  • 20.00–21.00, DDIC, stavba A: Družabno-plesni večer s Folklorno skupino Tine Rožanc

  Sobota, 13. 7.

  • 12.30–13.30, FF, predavalnica 34: Zaključek seminarja (predstavitev skupin)

  Legenda:
  FF = Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
  DDIC = Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba A, Ljubljana

  Več o spremljevalnem programu … Prenesi PDF

 • Druge informacije

  • Uporabne povezave
  • Knjižnice v Ljubljani
  • Slovenistične strokovne revije
  • Gledališča v Ljubljani
  • Muzeji in galerije ter druge kulturne ustanove v Ljubljani
  • Festivali v času seminarja
  • Kinematografi v Ljubljani
  • Kopališča v Ljubljani
  • Kulinarika v Ljubljani

  Podroben seznam s povezavami … Prenesi PDF

 • Sodelavke in sodelavci

  Ožji organizacijski odbor seminarja Prenesi PDF

  Predsednica prireditve: Mojca Smolej
  Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
  Založništvo: Mateja Lutar
  Vodja lektorjev: Damjan Huber

  Lektorice in lektorji

  Laura Fekonja Fonteyn
  Ana Fras
  Andraž Jež
  Mateja Kosi
  Klemen Lah
  Polona Liberšar
  Karin Marc Bratina
  Sanja Pirc
  Petra Seitl
  Eva Šprager
  Andrej Šurla

  Konverzacija (študentke in študent slovenistike)

  Patricija Berglez
  Sandra Boršič
  Anamarija Cemič
  Monika Ivančič
  Polona Majdič
  Pia Rednak
  Miha Sever
  Klara Šušteršič
  Urša Terčon
  Jana Vaupotič

  Fonetične vaje

  Martin Vrtačnik

  Asistentke in asistenta

  Sandra Boršič
  Monika Ivančič
  Pia Rednak
  Miha Sever
  Vladimir Šatin
  Urša Terčon

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Krka, d. d.
 • Škrabčeva domačija
 • Riko
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik