Toporišičeva Obdobja (PROGRAM)

OBDOBJA 35

10.–12. 11. 2016
Ljubljana, stavba Univerze v Ljubljani (glavni vhod)
Kongresni trg 12, 1. nadstropje

Program 35. simpozija Obdobja – PDF

Plakat 35. simpozija Obdobja – PDF

Zbornik 35. simpozija Obdobja

 

ČETRTEK, 10. 11. 2016


7.30–9.00 Registracija udeležencev (hodnik pred Zbornično dvorano)

9.00–9.45 Slovesni začetek simpozija (Zbornična dvorana)
                       Pozdravni nagovori
                       Glasbeni nastop Kvarteta flavt Filozofske filharmonije


9.45–10.00 Odmor (Mala sejna soba)


PLENARNA PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodita Erika Kržišnik in Miran Hladnik

10.00 Ada Vidovič Muha, Ljubljana, Slovenija
Konceptualne prvine funkcijskostrukturalne slovnice (Primerjalno s Toporišičevo slovnico)

10.30 Majda Merše, Ljubljana, Slovenija
Toporišičeva obravnava zgodovine slovenskega (knjižnega) jezika in slovenskega jezikoslovja

11.00 Magnús Pétursson, Hamburg, Nemčija
Das Phonetische Institut der Universität Hamburg (1910–2006)

11.30–12.00 Diskusija


12.00–13.00 Kosilo (Mala sejna soba)


SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Erika Kržišnik

13.00 Andreja Žele, Ljubljana, Slovenija
Tipologija odvisnikov v slovenščini: merila

13.20 Simona Kranjc, Ljubljana, Slovenija
Prisojanje ali predikacija v slovenskem jezikoslovju

13.40 Eva Tibenská, Ljubljana, Slovenija, Trnava, Slovaška
Komparácia vetných štruktúr stvárňujúcich neaktívne deje a stavy

14.00–14.20 Diskusija

14.20 Aleksandra Bizjak Končar, Ljubljana, Slovenija
Stavčna tema in sporočilni namen besedila

14.40 Petra Mišmaš, Nova Gorica, Slovenija
O omejitvi sopojavitev naslonk v slovenskem naslonskem nizu

15.00 Jasna Belc, Ljubljana, Slovenija
Inverzija osebka v slovenščini

15.20–15.40 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Mojca Smolej

13.00 Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, Ljubljana, Slovenija
Jože Toporišič in terminološka terminologija

13.20 Mateja Jemec Tomazin, Ljubljana, Slovenija
Posebnosti pravne terminologije in Toporišičevi jezikovnokulturni pomisleki

13.40 Paweł Kowalski, Varšava, Poljska
OBDOBJA  Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej

14.00–14.20 Diskusija

14.20 Helena Dobrovoljc, Ljubljana, Slovenija
Normativne prekrivnosti in razhajanja Toporišičeve slovnice in pravopisa (ob ločilnih in nedoločnih števnikih)

14.40 Saška Štumberger, Ljubljana, Slovenija
Kratice v Načrtu pravil za novi slovenski pravopis 1981 in v Slovenskem pravopisu 2001

15.00 Matej Hriberšek, Ljubljana, Slovenija
Kratek očrt zgodovine slovenjenja antičnih imen od Pohlina do Slovenskega pravopisa (2001)

15.20–15.40 Diskusija


17.00–17.50 Gledališka predstava Nika Škrleca Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk
                           (Velika gledališka predavalnica AGRFT, 1. nadstropje, Nazorjeva ulica 3, Ljubljana)

18.30–19.00 Odprtje razstave (Ne)znani Toporišič ali Zakaj ne po slovensko?
                           (Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana)

19.00–19.30 Pogostitev
                           (Župančičeva dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana)


PETEK, 11. 11. 2016

SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Matej Šekli

9.00 Olga Plotnikova, Moskva, Rusija
Словенский глагольный вид. Теория и грамматика

9.20 Aleksandra Derganc, Ljubljana, Slovenija
Оbravnavanje glagolskega vida v Toporišičevih delih

9.40 Domen Krvina, Ljubljana, Slovenija
Toporišičevo razumevanje in opis kategorije glagolskega vida v luči nekaterih novejših spoznanj

10.00–10.20 Diskusija

10.20 Nataša Logar, Špela Arhar Holdt, Tomaž Erjavec, Ljubljana, Slovenija
Slovenski strokovni jezik: korpusni opis trpnika

10.40 Polonca Šek Mertük, Maribor, Slovenija
Jože Toporišič o glagolskem načinu v slovenščini

11.00 Natalija Ulčnik, Maribor, Slovenija
Knjižnojezikovna obdobja po Toporišiču

11.20–11.40 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Irena Stramljič Breznik

9.00 Marja Bešter Turk, Ljubljana, Slovenija
Toporišičev pogled na poučevanje slovenskega jezika v šoli in današnje stanje

9.20 Nataša Pirih Svetina, Ljubljana, Slovenija
Od kod sintetična metoda poučevanja slovenščine?

9.40 Ina Ferbežar, Ljubljana, Slovenija
Kako realno je idealno? O konceptu avtentičnosti pri pouku slovenščine ob Toporišičevem Zakaj ne po slovensko

10.00–10.20 Diskusija

10.20 Boža Krakar Vogel, Ljubljana, Slovenija
Didaktična namembnost literarnih besedil v Toporišičevih učbenikih SKJ 1–4

10.40 Jerca Vogel, Ljubljana, Slovenija
(Ne)sodobnost srednješolskih učbenikov Jožeta Toporišiča

11.00 Darija Skubic, Ljubljana, Slovenija
ODPOVED  Slovenščina v vzgoji in izobraževanju v očeh študentk in študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

11.20–11.40 Diskusija


11.40–12.00 Odmor (Mala sejna soba)


SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Aleksandra Derganc

12.00 Erika Kržišnik, Ljubljana, Slovenija
Toporišičev vstop v frazeologijo

12.20 Nataša Jakop, Ljubljana, Slovenija
Pragmatični frazemi v luči Toporišičeve teorije in prakse

12.40 Urška Valenčič Arh, Ljubljana, Slovenija
ODPOVED  Primerjava razumevanja dvojčičev in podobnih struktur pri Toporišču in nemških frazeologih

13.00–13.20 Diskusija

13.20 Marija Stanonik, Ljubljana, Slovenija
ODPOVED  Jože Toporišič med frazeologijo in paremiologijo

13.40 Matej Meterc, Ljubljana, Slovenija
Toporišičev termin rečenica in širina polja stavčne frazeologije v sodobnih raziskavah

14.00–14.15 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Nataša Logar

12.00 Matej Šekli, Ljubljana, Slovenija
Gramatikalizacija glagolskih predpon: krajevni pomen, vrsta glagolskega dejanja, dovršnost

12.20 Gregor Perko, Mojca Schlamberger Brezar, Ljubljana, Slovenija
Tvornost tujih in prevzetih glagolskih predpon v slovenščini

12.40 Boris Kern, Ljubljana, Slovenija
(Narazen pisane) samomedponske zloženke z lektorskega vidika

13.00–13.20 Diskusija

13.20 Irena Stramljič Breznik, Maribor, Slovenija
Jože Toporišič med frazeologijo in paremiologijo

13.40 Ana Vogrinčič, Ljubljana, Slovenija
Polpremi govor v slovenščini

14.00–14.15 Diskusija


14.30–22.00 Toporišičeva Obdobja v Brežicah in na Mostecu (odhod avtobusa iz Ljubljane ob 14.30)

16.00–17.40 Predstavitve referatov v Posavskem muzeju Brežice

Vodita Miran Hladnik in Erika Kržišnik

          16.00 Tatjana Vučajnk, Celovec, Avstrija
           Avtobiografske prvine v slovnici in pravopisu

          16.20 Francka Premk, Ljubljana, Slovenija
           Jože Toporišič in Marja Boršnik

          16.40 Zoltan Jan, Nova Gorica, Slovenija
          ODPOVED Jože Toporišič, Škrabčevi dnevi v Novi Gorici in druga slavistična srečanja

          17.00 Marko Jesenšek, Maribor, Slovenija
           Toporišič kot organizator in vodja Pleteršnikovih dnevov

          17.20–17.40 Diskusija

17.40–18.10 Vodeni ogled Posavskega muzeja Brežice

18.30–21.00 Sprejem pred Toporišičevo rojstno hišo na Mostecu, pevski nastop in večerja

ok. 22.00 Prihod v Ljubljano


SOBOTA, 12. 11. 2016

SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Agnieszka Będkowska-Kopczyk

9.00 Mojca Smolej, Ljubljana, Slovenija
Stališča do jezika. Primer vodilnega jezikoslovca in splošnih govorcev

9.20 Vesna Mikolič, Koper, Slovenija
Slovnični, slovarski in jezikovnodidaktični opis modifikacije moči v procesu upovedovanja

9.40 Nataša Logar, Ljubljana, Slovenija
Birokratska latovščina in evfemizmi: jezikovno maskiranje družbenih resnic

10.00–10.20 Diskusija

10.20 Ana Zwitter Vitez, Ljubljana, Slovenija
Specifike govorjene slovenščine glede na formalnost sporazumevalnega položaja

10.40 Tina Lengar Verovnik, Ljubljana, Slovenija
ODPOVED  Govor radijskega voditelja med zvrstnostjo in stilnostjo

11.00 Damjan Huber, Ljubljana, Slovenija
Besedilnofonetične vsebine v Toporišičevi slovnici

11.20–11.40 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Jerica Snoj

9.00 Vera Smole, Ljubljana, Slovenija
Toporišičevi pomembnejši prispevki k slovenskemu narečjeslovju

9.20 Marija Bajzek Lukač, Budimpešta, Madžarska
Glagolske predpone v gornjeseniškem govoru

9.40 Nataša Gliha Komac, Ljubljana, Slovenija, Maja Mezgec, Koper, Slovenija, Trst, Italija
Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina

10.00–10.20 Diskusija

10.20 Maja Đukanović, Beograd, Srbija
Srbizmi v slovenščini: Toporišičeve obravnave prevzetih prvin slovenskega jezika

10.40 Maja Đukanović, Beograd, Srbija, Laura Fekonja, Ljubljana, Slovenija
Slovenistika v Srbiji: od KPSNU do STU

11.00 Alenka Jelovšek, Ljubljana, Slovenija
»Rak, pa ne tisti potočni«: Toporišičev odnos do srbohrvatizmov

11.20–11.40 Diskusija


11.40–12.20 Odmor (Mala sejna soba)


SEKCIJA A (Dvorana rektorjev)

Vodi Erika Kržišnik

12.20 Mojca Schlamberger Brezar, Ljubljana, Slovenija
Povedkovo določilo in povedkov prilastek – res dve različni skladenjski funkciji

12.40 Mladen Uhlik, Ljubljana, Slovenija
Beseda rad v slovenščini in ruščini z vidika opredelitve povedkovnika

13.00 Maria Wtorkowska, Ljubljana, Slovenija
Primerjalna obravnava prilastka v poljskem in slovenskem jezikoslovju

13.20–13.40 Diskusija

13.40 Jelena Konicka, Vilna, Litva
Slovenska predloga med in sredi ter ruski vzporednici между in среди

14.00 Jerica Snoj, Ljubljana, Slovenija
Kategorialne pomenske lastnosti v slovarskih oznakah

14.20 Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Gradec, Avstrija
Začutiti in občutiti: Kognitivna analiza pomensko-skladenjskih lastnosti dveh predponskih tvorjenk iz glagola čutiti

14.40–15.00 Diskusija

SEKCIJA B (Vogalna soba)

Vodi Miran Hladnik

12.20 Irena Orel, Ljubljana, Slovenija
Bohorič, Dalmatin, Pleteršnik, Toporišič – trije spodnjeposavski velikani slovenskega jezika v očeh četrtega

12.40 Pavle Jović, Beograd, Srbija
ODPOVED  Adam Bohorič pri Slovencih v 19. stoletju

13.00 Andreja Legan Ravnikar, Ljubljana, Slovenija
O prevzetih prvinah v 16. stoletju po Toporišiču in v nastajajočem zgodovinskem slovarju najstarejše knjižne slovenščine

13.20–13.40 Diskusija

13.40 Sonja Starc, Koper, Slovenija
Obravnavanje besedila v delih Jožeta Toporišiča

14.00 Matejka Grgič, Trst, Italija
Epistemologija in ideologija na obrobju: slovenski mediji v Italiji o Toporišiču in njegovem delu

14.20 Erich Prunč, Gradec, Avstrija, Matija Ogrin, Tomaž Erjavec, Ljubljana, Slovenija
Kapelski pasijon v elektronski znanstvenokritični izdaji. »Nov« rokopis, nove raziskovalne poti

14.40-15.00 Diskusija


15.00 Zaključek simpozija (Mala sejna soba)


Splošne informacije

 • VEČ O SPREMLJEVALNEM PROGRAMU

  ČETRTEK, 10. 11. 2016


  9.00–9.45 Slovesni začetek simpozija

  Zbornična dvorana, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

  Pozdravni nagovori
  Glasbeni nastop Kvarteta flavt Filozofske filharmonije

  Flavtistke Larisa Marolt, Nika Vogrič Dežman, Karin Kovaček in Urška Klančar so študentke Filozofske fakultete, kjer obiskujejo različne oddelke. Kvartet so ustanovile pod okriljem orkestra Filozofske filharmonije v študijskem letu 2014/15. Razlog za ustanovitev kvarteta je bila želja po skupnem muziciranju in nastopanju na raznih prireditvah. V preteklih letih so tako redno nastopale na podelitvah diplomskih in magistrskih nalog, ter na drugih prireditvah različnih fakultet, poleg tega pa raziskovale repertoar za svojo zasedbo.

  Izvajane skladbe: Eugéne Bozza: Jour d’été à la montagne (1. stavek: Pastorale), Žiga Stanič (aranžma): Nocoj pa, oh, nocoj, Igor Dekleva: Ljubavna pesem, Jacques Castérède: Flutes en Vacances (4. stavek: Flutes légères).


  17.00–17.50 Gledališka predstava Nika Škrleca Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk

  Velika gledališka predavalnica, AGRFT, 1. nadstropje, Nazorjeva ulica 3, Ljubljana.

  Ob 16.45 skupen odhod izpred stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. Potrebna je prijava ob prihodu na simpozij (za referente je predstava  brezplačna oz. vključena v kotizacijo).

  Predstava je izlet v domišljijo državnega prvaka v pomnjenju in recitiranju števila pi, avtorski projekt, gledališka predstava, ki uprizarja domišljijski svet, nastal pri pomnjenju decimalk števila pi. Je vpogled v absurden in duhovit del tehnike palače spomina, ki jo avtor uporablja, da si zapomni 3141 decimalk, in vabilo, da se mu pridružite v pomnjenju, igrivi domišljiji in norosti. Je najbolj natančen prikaz tega, kako si lahko vsak zapomni ogromno števil.

  Avtor in igralec Nik Škrlec, dramaturginji Katja Černe in Nika Švab, scenograf Vid Žnidaršič, oblikovalec svetlobe Borut Bučinel, fotografija in video Vid Hajnšek, Nejc Puš, Vid Žnidaršič in Tjaša Malalan, produkcija AGRFT, Zavod k.g.

  https://www.facebook.com/stevilopi/


  18.30–19.00 Odprtje razstave (Ne)znani Toporišič ali Zakaj ne po slovensko?

  Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana.

  Razstava (Ne)znani Toporišič ali Zakaj ne po slovensko? odstira tista »poglavja« iz življenja in dela akademika Toporišiča, ki so bila javnosti manj znana, a osvetljujejo njegovo osebnost jezikoslovju in slovenščini predanega raziskovalca: pisma, potreti, zasebno življenje, jezikoslovje kot konjiček …

  Avtorja razstave Helena Dobrovoljc in Tomaž Toporišič, postavitev oblikovala Tanja Radež.

  19.00–19.30 Pogostitev

  Župančičeva dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana.


  PETEK, 11. 11. 2016

  14.30–21.00 Toporišičeva Obdobja v Brežicah in na Mostecu

  Ob 14.20 skupen odhod izpred stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 in ob 14.30 odhod avtobusa iz Ljubljane (Trg francoske revolucije, Križanke). Potrebna je prijava pred prihodom na simpozij, in sicer do 7. 11. 2016 (za referente je ekskurzija brezplačna oz. vključena v kotizacijo).

  16.00–17.40 Predstavitve referatov v Posavskem muzeju Brežice

  17.40–18.10 Vodeni ogled Posavskega muzeja Brežice

  Posavski muzej Brežice že o leta 1949 predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes. Domuje v gradu Brežice, ki je najmogočnejša stavba v Brežicah, zgrajena sredi 16. stoletja, na mestu, kjer je stal grad, porušen med vseslovenskim kmečkim uporom leta 1515. Viteška dvorana je edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. Grad Brežice je tudi prostor, kjer potekajo občasne razstave, predavanja, koncerti, literarni večeri, poroke in delavnice.

  18.30–21.00 Sprejem pred Toporišičevo rojstno hišo na Mostecu, pevski nastop in večerja

  Na Mostecu, rojstni vasi Jožeta Toporišiča, je takoj po njegovi smrti nastala Civilna pobuda v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec z namenom ohranjanja spomina na njegovo delo. V zadnjem letu, ko je potekalo Toporišičevo leto, so po njem poimenovali osnovno šolo v Dobovi, postavili so spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši, predlagali so vsakoletna strokovna Toporišičeva srečanja, pripravili so več kot 40 različnih dogodkov v njegov spomin, spomladi 2017 pa načrtujejo postavitev večjega spominskega obeležja v Ljubljani.

  Pred domačijo bo udeležence simpozija sprejela Toporišičeva svakinja, ljudska pesnica Terezija Toporišič, pred večerjo v bližnji gostilni pa nam bodo članice ženskega pevskega zbora Prepelice zapele nekaj ljudskih in narodnih pesmi.

  ok. 22.00 Prihod v Ljubljano

 • Organizatorji

  Predsednika simpozija

  red. prof. Erika Kržišnik
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  E: erika.krzisnik@ff.uni-lj.si

  red. prof. dr. Miran Hladnik
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  E: miran.hladnik@ff.uni-lj.si

  Organizacija simpozija

  dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
  E: simpozij@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 76

  Tehnična urednica publikacij simpozija

  mag. Mateja Lutar
  E: mateja.lutar@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 49

 • Programski in recenzentski odbor

  • Dr. Špela Arhar Holdt, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Lidija Arizankovska, Univerza “Sv. Ciril in Metod”, Filološka fakulteta “Blaže Koneski”, Makedonija
  • Prof. dr. Agnieszka Będkowska Kopczyk, Univerza Karla-Franca v Gradcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija
  • Izr. prof. dr. Marja Bešter Turk, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • Doc. dr. Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. v pokoju dr. Aleksandra Derganc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Red. prof. dr. Maja Đukanović, Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, Srbija
  • Doc. dr. Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja
  • Red. prof. dr. Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Marc L. Greenberg, Univerza v Kansasu, Šola za jezike, literature in kulture, ZDA
  • Doc. dr. Nataša Jakop, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Red. prof. dr. Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Peter Jurgec, Univerza v Torontu, Oddelek za jezikoslovje, Kanada
  • Red. prof. dr. Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Red. prof. dr. Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. v pokoju dr. Tomo Korošec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Dr. Iztok Kosem, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
  • Red. prof. dr. Zvonko Kovač, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Nataša Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Red. prof. dr. Vesna Mikolič, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
  • Dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Akad. prof. dr. Janez Orešnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; SAZU
  • Red. prof. dr. Vera Smole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Izr. prof. dr. Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Marko Snoj, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Red. prof. dr. Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Matej Šekli, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. v pokoju dr. Ada Vidovič Muha, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Rok Žaucer, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
  • Red. prof. dr. Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Simpozij Obdobja je finančno podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

   

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close