Simpozij Obdobja 35

TOPORIŠIČEVA OBDOBJA

Ljubljana, 10.–12. november 2016

 

Prijavnica

Obdobja35_splet_sln

Pomembni datumi

Opis Datum
Prijava na simpozij 1. 3. 2016
Obvestilo o sprejetju prijavljene teme 15. 3. 2016
Oddaja prispevka (do 20.000 znakov s presledki, z literaturo in opombami) 10. 5. 2016
Recenzentski postopek 10. 5.–10. 6. 2016
Obvestilo o recenzentski oceni 1. 7. 2016
Oddaja končne (popravljene) različice prispevka 1. 9. 2016
Obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program 20. 9. 2016
Plačilo kotizacije 5. 11. 2016
Simpozij 10.–12. 11. 2016

Splošne informacije

 • Vabilo

  Vabimo vas, da se udeležite 35. znanstvenega mednarodnega simpozija z naslovno temo Toporišičeva Obdobja, ki bo potekal od 10. do 12. novembra 2016 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Jože Toporišič je bil v drugi polovici 20. stoletja največja jezikoslovna avtoriteta na Slovenskem. Na ljubljanski univerzitetni slovenistiki je zaslužen za zasuk jezikoslovne paradigme iz diahronije v sinhronijo in za prenos težišča z jezikovnozgodovinskih in dialektoloških tem na raziskovanje knjižnega jezika. Po vrsti je obdeloval vse jezikovne ravnine, začenši s fonetiko in fonologijo, in v svojem raziskovanju uporabil večino sodobnih jezikoslovnih pristopov – od strukturalizma prek tvorbeno-pretvorbene slovnice do pragmatike, nekatere bolj, druge manj celovito, vsakega od njih pa na sebi lasten način. Bil je tako rekoč zadnji jezikoslovni enciklopedist. Tudi njegov pogled na jezik, še posebej na slovenski knjižni jezik in njegovo podobo se je v času njegove več kot štiridesetletne intenzivne prisotnosti v slovenskem prostoru precej spremenil – začel je s strukturalistično odprtostjo v zgodnjih objavah in končal s knjigo o slovenski knjižnojezikovni normi in kodifikaciji. Vedno pa so bila njegova jezikovna stališča prepoznavna, odmevna in v širši javnosti zelo vplivna. Tako številne in raznolike so tudi teme simpozija, na katerega vabimo domače in tuje sloveniste in ostale jezikoslovce, literarne zgodovinarje in strokovnjake z drugih področij, ki se jih je Toporišičevo delo kakor koli dotaknilo.

  Red. prof. dr. Erika Kržišnik in red. prof. dr. Miran Hladnik, predsednika 35. simpozija Obdobja

 • Tematska področja

  I. JEZIKOVNI OPIS

  1. jezikovnoravninske obravnave – glasoslovje z naglasoslovjem, oblikoslovje, besedotvorje, besedoslovje in frazeologija, skladnja, besediloslovje
  2. dialektološke raziskave
  3. slovnica
  4. teoretični pristopi – prvine strukturalizma, tvorbeno-pretvorbene slovnice, pragmatike

  II. JEZIKOVNOSISTEMSKA STILISTIKA – jezikovne zvrsti

  1. knjižni jezik – funkcijski vidik
  2. normativnost knjižnega jezika – dinamika stališč
  3. dinamika pravopisne norme – pregled (od Načrta pravil za novi slovenski pravopis do SP 2001)
  4. pravopisne polemike

  III. TERMINOLOGIJA

  1. jezikoslovna terminologija
  2. terminologija drugih strok

  IV. ZGODOVINA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN JEZIKOSLOVJA

  V. JEZIK IN DRUŽBA

  1. sociolingvistika/družbeno jezikoslovje
  2. slovenščina v javnosti – jezikovno razsodišče, jezikovni kotiček; zakon o jeziku
  3. jezikoslovna slovenistika v javnosti: polemike

  VI. SLOVENŠČINA V ŠOLI: učbeniki v 60./70. in 90. letih

  VII. BESEDILNA STILISTIKA: jezikoslovni in literarnovedni vidik

  VIII. ORGANIZACIJSKO DELO

  1. urednikovanje – Škrabec, Bohorič, Breznik itd.; Slavistična revija, Lingvistični krožek
  2. vodenje slovenističnih srečanj – Obdobja; Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Pleteršnikovi dnevi, Škrabčevi dnevi

  IX. DELOVANJE PO SVETU: Zagreb, Hamburg; lektorati slovenščine po svetu

 • Organizatorji

  Simpozij organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana.

  Predsednika simpozija

  red. prof. dr. Erika Kržišnik
  E: erika.krzisnik@ff.uni-lj.si

  red. prof. dr. Miran Hladnik
  E: miran.hladnik@ff.uni-lj.si

  Organizacija simpozija

  dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
  E: simpozij@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 76

  Tehnična urednica publikacij simpozija

  mag. Mateja Lutar
  E: mateja.lutar@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 49

 • Programski in recenzentski odbor

  • Dr. Špela Arhar Holdt, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Lidija Arizankovska, Univerza “Sv. Ciril in Metod”, Filološka fakulteta “Blaže Koneski”, Makedonija
  • Prof. dr. Agnieszka Będkowska Kopczyk, Univerza Karla-Franca v Gradcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija
  • Izr. prof. dr. Marja Bešter Turk, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • Doc. dr. Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. v pokoju dr. Aleksandra Derganc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Red. prof. dr. Maja Đukanović, Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, Srbija
  • Doc. dr. Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja
  • Red. prof. dr. Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Marc L. Greenberg, Univerza v Kansasu, Šola za jezike, literature in kulture, ZDA
  • Doc. dr. Nataša Jakop, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Red. prof. dr. Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Peter Jurgec, Univerza v Torontu, Oddelek za jezikoslovje, Kanada
  • Red. prof. dr. Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Red. prof. dr. Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. v pokoju dr. Tomo Korošec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Dr. Iztok Kosem, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
  • Red. prof. dr. Zvonko Kovač, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Nataša Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Izr. prof. dr. Vesna Mikolič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
  • Dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Akad. prof. dr. Janez Orešnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; SAZU
  • Red. prof. dr. Vera Smole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Izr. prof. dr. Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Marko Snoj, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Red. prof. dr. Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Matej Šekli, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Red. prof. v pokoju dr. Ada Vidovič Muha, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Doc. dr. Rok Žaucer, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
  • Red. prof. dr. Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Kraj simpozija

  Glavna stavba Univerze v Ljubljani, 1. nadstropje, Kongresni trg 12, Ljubljana, Slovenija.
 • Prijava na simpozij in oddaja prispevka

  Za jezikoslovje in slovenski odnos do jezika in jezikoslovja tehtni prispevki o jezikoslovnem nazoru, raziskavah in pobudah slovenskega jezikoslovca Jožeta Toporišiča bodo objavljeni v tematsko zaokroženi monografski publikaciji, ki jo udeleženci prejmejo ob prireditvi in bo prosto dostopna na spletni strani Centra za slovenščino v rubriki Zborniki simpozija Obdobja.

  Prijava (vključno z oddajo izvlečka v dolžini 150 besed) bo do 1. marca 2016 potekala preko prijavnice na spletni strani simpozija (Simpozij Obdobja 35, Prijavnica), do 15. marca 2016 pa bodo prijavljeni udeleženci prejeli obvestilo o sprejetju prijavljene teme.

  10. maj 2016 je rok za oddajo prispevka (do 20.000 znakov s presledki, vključno z literaturo in opombami). Navodila za oblikovanje besedila bodo referenti prejeli po elektronski pošti oziroma bodo objavljena tudi na spletni strani simpozija.

  Prispevki bodo pred tiskom recenzirani, o recenzentski oceni bomo referente obvestili najpozneje do 1. julija 2016.

  Končno (popravljeno) verzijo prispevka bo treba oddati do 1. septembra 2016, obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program pa bodo udeleženci prejeli do 20. septembra 2016.

  Vljudno prosimo, da upoštevate navedene roke za prijavo in oddajo prispevka, saj elektronski sistem prijavljanja ne dovoljuje poznejših prijav in oddaj prispevkov.

 • Kotizacija

  Kotizacija za udeležbo s prispevkom znaša 80 EUR in vključuje mapo s simpozijskim gradivom, objavo prispevka, monografsko publikacijo s simpozijskimi prispevki, spremljevalni program, kosila in organizacijo prireditve. Po elektronski pošti vam bomo poslali račun, ki ga boste lahko plačali na banki ali pošti. Rok za plačilo kotizacije je 5. november 2016.
 • Predstavitev referata

  Čas za predstavitev referata je omejen na 15 minut. Delovna jezika plenarnih zasedanj bosta slovenščina in angleščina, v tematskih sekcijah pa je po dogovoru z organizatorji možna raba tudi drugih jezikov.
 • Namestitve v Ljubljani

  Udeleženci si namestitev rezervirajo in stroške namestitve krijejo sami. Spodaj so naslovi nekaterih ljubljanskih hotelov.

  Hotel Emonec**
  Wolfova 12, Ljubljana

  T: 00386 1 200 15 20
  F: 00386 1 200 15 21
  E: hotelemonec@siol.net
  W: www.hotel-emonec.com
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

  Hotel Pri Mraku***
  Rimska cesta 4, Ljubljana
  T: 00386 1 421 96 00
  F: 00386 1 421 96 55
  E: hotelmrak@daj-dam.si
  W: www.daj-dam.si
  Oddaljenost od Univerze: 3–4 min

  City Hotel Ljubljana***
  Dalmatinova 15, Ljubljana
  T: 00386 1 239 00 00
  F: 00386 1 239 00 01
  E: info@cityhotel.si
  W: www.cityhotel.si
  Oddaljenost od Univerze: 15 min

  Hotel Park***
  Tabor 9, Ljubljana

  T: 00386 1 300 25 00
  F: 00386 1 433 05 46
  E-pošta: info@hotelpark.si
  W: www.hotelpark.si
  Oddaljenost od Univerze: 15–20 min

  Hotel Slon****
  Slovenska 34, Ljubljana

  T: 00386 1 470 11 00
  F: 00386 1 251 71 64
  E: sales@hotelslon.com
  W: www.hotelslon.com
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close